Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Social cohesion and an age-friendly environment determine the life satisfaction of elderly people in rural areas: an integrative review of the literature

Spojność społeczna i środowisko przyjazne starzeniu determinują satysfakcję życiową osob starszych zamieszkujących obszary wiejskie: integracyjny przegląd literatury

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 133-137

logo.svg/1200px-DOI_logo.svg.png 10.2478/pielxxiw-2022-0019

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Mihael Nedeljko , Barbara Toplak Perović , Boris Miha Kaučič 

 Alma Mater Europaea – ECM, Research Institut of Social Gerontology

Streszczenie

Wprowadzenie. Z powodu starzenia się globalnej populacji i stopniowego wzrostu długości życia, w niniejszej pracy wykorzystano przegląd literatury do określenia czynników wpływających na satysfakcję życiową osób starszych zamieszkujących na obszarach wiejskich. Tym samym skoncentrowano się na społecznościach przyjaznych starzeniu się, które umożliwiają osobom starszym możliwie jak najbardziej aktywne i niezależne życie oraz pozwalają na starzenie się na wysokim poziomie.

Metody. Zastosowano metodę integracyjnego przeglądu literatury zgodnie z zaleceniami PRISMA. Wyboru artykułów w języku angielskim dokonano według następujących kryteriów integracji: naukowości, trafności treści i aktualności. Przeszukanie literatury objęło bazy bibliograficzno-katalogowe Web of Science i PubMed z lat 2010-2020. Po selekcji dokonano jakościowej analizy zawartości danych.

Wyniki. Z pierwszych dwudziestu jeden artykułów poprzez analizę merytoryczną dziewięciu artykułów naukowych uzyskano wiedzę na temat satysfakcji życiowej osób starszych zamieszkujących na obszarach wiejskich. Zidentyfikowano dwie kategorie treści: spójność społeczna osób starszych oraz środowisko przyjazne starzeniu.

Dyskusja i wnioski. Spójność społeczna i środowisko przyjazne osobom starszym są ważne dla zapewnienia osobom starszym satysfakcji życiowej na obszarach wiejskich. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że dominuje literatura skupiająca się na starzeniu się na obszarach miejskich. W przyszłości konieczne będzie zbadanie czynników wpływających na satysfakcję życiową w lokalizacjach geograficznych o podobnej wielkości oraz cechach kulturowych i społecznych.

 

Słowa kluczowe: społeczność przyjazna starzeniu, jakość życia, obszary wiejskie, osoby starsze, starzenie się.


Abstract

Introduction. As the global population is ageing and life expectancy is gradually increasing, we wanted to use a literature review to study what determines the life satisfaction of older people in rural areas. In doing so, we focused on age-friendly communities that enable older people to live as actively and independently as possible and allow quality ageing.

Methods. The integrative literature review method in accordance with PRISMA guidelines was used. The selection of articles in English was made according to the following inclusion criteria: scientificity, content relevance and topicality. The literature search covered the bibliographic-catalogue databases Web of Science and PubMed, from 2010 to 2020. After selection, a qualitative content analysis was applied to the data.

Results. From the initial twenty-one articles, we gained an insight into the life satisfaction of the elderly in rural areas through a substantive analysis of nine scientific articles. Two content categories were identified: social cohesion of the elderly and age-friendly environment.

Discussion and conclusion. Social cohesion and an age-friendly environment are important for ensuring the life satisfaction of elderly people in rural areas. Based on a review of the literature, we found out that literature focusing on ageing in urban areas predominates. In the future, it will be necessary to study the factors that affect the life satisfaction in geographical locations that are similar in size and cultural and social characteristics.

 

Key words: age-friendly community, quality of life, countryside, older adults, ageing.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31