Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Borders between integrative medicine and EBM: significance, potential for use and legal issues in European Union member states. Narrative review

Granice pomiędzy medycyną integracyjną a EBM: znaczenie, potencjał wykorzystania oraz kwestie prawne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd narracyjny

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 123-132

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0014

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Aneta Brygida Jędrzejewska , Barbara Janina Ślusarska 
Grzegorz Józef Nowicki 

Department of Family and Geriatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia, potencjału wykorzystania oraz kwestii prawnych dotyczących stosowania medycyny komplementarnej, alternatywnej i integracyjnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Materiał i metody. Przegląd niesystematyczny. Analiza literatury przedmiotowej obejmującej problematykę stosowania oraz kwestii prawnych dotyczących metod medycyny komplementarnej i alternatywnej w kontekście integracji metod Evidence Based Medicine do medycyny konwencjonalnej.

Wyniki. Pomimo prób wprowadzenia restrykcji oraz podjęcia regulacji prawnych dotyczących stosowania medycyny niekonwencjonalnej, nadal powszechne jest korzystanie z niepotwierdzonych metod, na podstawie wyszukiwanych informacji w Internecie lub korzystając z usług osób niemających żadnego wykształcenia w danej dziedzinie. Brak lub niewystarczające regulacje do zarządzania jakością, bezpieczeństwem i skutecznością metod medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz brak integracji pomiędzy systemem opieki zdrowotnej a CAM stanowią największe zagrożenie.

Wnioski. W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem społeczeństwa na korzystanie z metod medycyny komplementarnej, konieczne jest podjęcie kroków mających na celu wprowadzenie medycyny integracyjnej, która zapewni bezpieczną i skuteczną opiekę skoncentrowaną na pacjencie z uwzględnieniem porównywalności i dostępności praktyk CAM w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: terapie komplementarne, medycyna integracyjna, Unia Europejska, ustawodawstwo, bezpieczeństwo pacjenta


Abstract

Aim. The aim of the study is to present the meaning, potential of use and legal issues related to the use of complementary, alternative and integrative medicine in the European Union member states.

Material and methods. Non-systematic review. Analysis of the literature on the subject covering the issues related to using and legal issues of complementary and alternative medicine methods in the context of the integration of Evidence Based Medicine methods into conventional medicine.

Results. Despite attempts to introduce restrictions and introduce legal regulations regarding the use of unconventional medicine, it is still common to use unconfirmed methods, based on information searched on the Internet or using the services of people without any education in a given field. Lack of or insufficient regulations to manage the quality, safety and effectiveness of complementary and alternative medicine methods, and the lack of integration between the health care system and CAM pose the greatest risk.

Conclusions. Due to the ever-increasing public demand for the use of complementary medicine methods, it is necessary to take steps to introduce integrative medicine that will ensure safe and effective patient-centered care, taking into account the comparability and availability of CAM practices in European Union member states.

 

Key words: complementary therapies, integrative medicine, European Union, legislation, patient safety

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31