Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Novice nurses’ leadership competence: a cross-sectional study

Kompetencje przywódcze pielęgniarek rozpoczynających praktykę zawodową – badanie przekrojowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 88-93

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0015

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Agnieszka Kalbarczyk, Lena Serafin, Bożena Czarkowska-Pączek

Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wstęp. Skuteczne przywództwo w pielęgniarstwie jest kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej i ma zasadnicze znaczenie zarówno dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak i bezpieczeństwa pacjenta.

Cel pracy. Ocena kompetencji w zakresie autentycznego przywództwa wśród początkujących pielęgniarek oraz związku między komponentami kompetencji przywództwa a zmiennymi socjodemograficznymi.

Metody. W badaniu wykorzystano opisowy schemat przekrojowy. Analizę przeprowadzono w 2019 roku. Do zebrania danych wykorzystano polską adaptację Kwestionariusza Samooceny Autentycznego Przywództwa – (ALSAQ-P) oraz metrykę. Analizę oparto na 133 wypełnionych ankietach.

Wyniki. Większość początkujących pielęgniarek prezentuje średni poziom kompetencji autentycznego przywództwa. Prezentują niski poziom kompetencji w zakresie relacyjnej samoświadomości. Wykazano korelację stażu pracy z przetwarzaniem moralnym. W porównaniu z kobietami mężczyźni prezentują znacznie wyższe kompetencje w zakresie autentycznego przywództwa. W porównaniu z kobietami mężczyźni prezentują znacznie wyższe autentyczne kompetencje przywódcze.

Wnioski. Należy rozwijać kompetencje przywódcze wśród rozpoczynających praktykę zawodową pielęgniarek. Działania mające na celu wzmocnienie kompetencji przywódczych kobiet są szczególnie ważnym aspektem rozwoju zawodowego pielęgniarek.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarki, kompetencje, przywództwo.


Abstract

Introduction. Effective nursing leadership is a key element of the healthcare system and is essential for proper functioning and patient safety.

Aim. To explore authentic leadership competencies among novice nurses and the relationship between the competencies components and sociodemographic variables.

Methods. Using a descriptive cross-sectional design, data were collected in 2019 with the Authentic Leadership Self-Assessment Questionnaire – Polish adaptation (ALSAQ-P) and metrics. The analysis was based on 133 completed questionnaires.

Results. The majority of novice nurses presents the average level of authentic leadership competencies. They present the low level of competence in relational self-awareness domain. The correlation of seniority with moral processing has been revealed. Compared to women, men present significantly higher authentic leadership competence.

Conclusions. Novice nurses authentic leadership competencies should begin to be developed. Actions to strengthen women’s leadership competencies are also an important aspect of nursing development.

 

Key words: nurses, competence, leadership.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31