Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Medical simulation as an educational tool in the opinion of nursing students

Symulacja medyczna jako narzędzie edukacyjne w opinii studentów pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 80-87

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0016

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Tomaszewska1 , Bożena Majchrowicz2

1 State Higher School of Technology and Economics in Jarosław Institute for Health Protection/Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Instytut Ochrony Zdrowia
2 East European State Higher School in Przemyśl/Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Streszczenie

Wstęp. Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo połączone z symulacją medyczną jest aktualnie nowoczesną metodą edukacji, która szczególnie w dobie pandemii SARS-COV-2 stanowi podstawową formę przygotowania studenta do realizacji zadań zawodowych.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa na temat zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej.
Materiał i metody. W badanu ankietowym wzięło udział 186 studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo. Zostały one przeprowadzone internetowo. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania a narzędziem był autorski kwestionariusz ankiety. Badania były anonimowe i dobrowolne, przeprowadzono je od lutego do maja 2021roku. Przyjęto, że wszelkie zależności są istotne statystycznie, gdy p≤0,05.
Wyniki i wnioski. Według ankietowanych symulacja medyczna przygotowuje do przyswojenia umiejętności praktycznych, poszerzenia kompetencji społecznych oraz ugruntowuje wiedzę teoretyczną ale jej minusem jest brak kontaktu z pacjentem. Studenci kierunku pielęgniarstwa najchętniej odbywają zajęcia w salach wysokiej wierności oraz z pacjentem standaryzowanym, ponieważ są one najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych.


Słowa kluczowe: studenci pielęgniarstwa, symulacja medyczna, kształcenie.


Abstract

Introduction. Nursing education combined with medical simulation is currently a modern method of education, which, especially in the era of the SARS-COV-2 pandemic, is an essential form of preparing the student for professional tasks.
Aim. The aim of the study was to fi nd out the opinions of nursing students about the classes conducted in the Medical Simulation Center.
Material and methods. A total of 186 undergraduate nursing students participated in the survey. It was conducted via the Internet. We used the method of diagnostic survey; surveying technique and the tool was the original questionnaire. The study was anonymous and voluntary and was conducted from February to May 2021. It is assumed that any relationship is statistically signifi cant when p≤0.05.
Results and conclusions. According to the respondents, medical simulation prepares to acquire practical skills, also consolidates theoretical knowledge, prepares to broaden social competence. For nursing students, its disadvantage is the lack of contact with the patient. Education realized with the use of medical simulation is an eff ective method of learning. Nursing students prefer to take classes in high fi delity rooms and with standardized patients because they are most similar to real life conditions.

 

Key words: nursing students, medical simulation, education.

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31