Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Use of information sources in Covid-19 pandemic and its relation with knowledge and anxiety

Wykorzystanie źródeł informacji w pandemii Covid-19 i jej związek z wiedzą i lękiem

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 75-79

 10.2478/pielxxiw-2022-0013

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Karmen Erjavec1 , Vislava Globevnik Velikonja2,
Ivan Verdenik2, Nevenka Kregar Velikonja1

1 Faculty of Health Sciences, University of Novo mesto, Slovenia
2 Division for Obstetrics and Gynaecology, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia

Streszczenie

Wprowadzenie. Wytwarzanie przydatnych informacji podczas pandemii jest kluczowym elementem strategii kontroli epidemii.

Cel pracy. Ponieważ żadne badanie nie zbadało jeszcze, jakie źródła informacji zostały wykorzystane w pandemii COVID-19 i jak korzystanie ze źródeł informacji jest powiązane z wiedzą i lękiem, niniejsze badanie próbuje wypełnić lukę badawczą. Materiał i metodyka. Przeprowadziliśmy badanie eksploracyjne wśród 7764 mieszkańców Słowenii, aby ocenić wykorzystanie źródeł informacji, wiedzy i lęku oraz określić związek między różnymi źródłami informacji a wiedzą i lękiem wśród laików w Słowenii podczas pandemii COVID-19.

Wyniki. Często wykorzystywanymi źródłami informacji było połączenie nieuregulowanych internetowych źródeł informacji i regulowanych źródeł informacji. Internet jako główne źródło był chętniej wykorzystywany przez osoby młodsze i lepiej wykształcone. Z tradycyjnych środków masowego przekazu i organizacji religijnych częściej korzystali starsi uczestnicy, natomiast przyjaciele i/lub krewni i/lub koledzy oraz terapeuci medycyny naturalnej, byli źródłem informacji częściej dla osób młodszych. Wyniki pokazują również, że większy niepokój wiąże się z większym zapotrzebowaniem na informacje.

Wnioski. Informowanie ludzi nie powinno opierać się przede wszystkim na tradycyjnej komunikacji interpersonalnej między lekarzem a pacjentem, innej komunikacji twarzą w twarz lub na wykorzystaniu informacji drukowanych, ale raczej na regulowanych i nieuregulowanych stronach internetowych, mediach społecznościowych i telewizji.

 

Słowa kluczowe: Pandemia COVID-19, lęk, źródła, wiedza, komunikacja.


Abstract

Introduction. Production of useful information during a pandemic is a key element of outbreak control strategies.

Aim. As no study has yet examined what information sources were used in the COVID-19 pandemic and how the use of information sources is related to knowledge and anxiety, this research tries to fill the research gap. Material and methods. We conducted an explorative study among 7,764 Slovenian population to assess the use of information sources, knowledge, and anxiety, and determine the relationship between different information sources and knowledge and anxiety in lay public in Slovenia during the pandemic of COVID-19.

Results. A combination of unregulated internet-based information sources and regulated ones were frequently used information sources. The Internet as the main source was more used by younger and more educated individuals. Traditional mass media and religious organizations were more frequently used by older participants, while friends and/or relatives and/or colleagues and natural therapist by younger participants. Results also show that greater anxiety is associated with the greater need for information.

Conclusion. Informing people should not primarily be based on the traditional interpersonal communication between a doctor and patients, other face-to-face communication or the use of printed information, but rather on regulated and unregulated websites, social media, and TV.

 

Key words: COVID-19 pandemic, anxiety, sources, knowledge, communication.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31