Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Holistic nursing care for children with Guillain-Barré syndrome: a five-year retrospective analysis in five Croatian hospitals

Holistyczna opieka pielęgniarska nad dziećmi z zespołem Guillain-Barré: pięcioletnia analiza retrospektywna w pięciu chorwackich szpitalach

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 2(79)/2022, 69-74

 10.2478/pielxxiw-2022-0012

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Renata Apatić 1,2 , Kristina Kužnik , Robert Lovrić 1,2 

1 Health Center of Osijek-Baranja County, Osijek, Croatia
2 Nursing Institute „Prof. Radivoje Radić”, Faculty of Dental Medicine and Health Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek, Croatia
3 Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była analiza diagnoz pielęgniarskich ustalanych podczas opieki nad dziećmi z zespołem Guillain-Barré oraz przedstawienie specyfiki holistycznej opieki pediatrycznej.

Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji pielęgniarskiej 14 dzieci z zespołem Guillain-Barré hospitalizowanych w latach 2015-2019 w pięciu chorwackich szpitalach.

Wyniki. Badaniem objęto 10 (71,4%) chłopców i 4 (28,6%) dziewczynki (8 miesięcy - 17 lat). Średni czas hospitalizacji wynosił 12,2 dni. W okresie plateau 5 (35,7%) dzieci miało niewielkie zmiany w świadomości, a 6 (42,9%) wymagało pomocy i/lub nadzoru w wykonywaniu czynności samoopieki. Tlen podano jednemu dziecku, a centralny cewnik żylny (CVC) założono 3 (21,4%) dzieci. Trzynaście (92,9%) dzieci zgłaszało ból. Ryzyko infekcji odnotowano u 11 (78,6%) dzieci. Nakłucie lędźwiowe wykonano u wszystkich dzieci, natomiast immunoterapię poddano 13 (92,9%) z nich. Opiekę CVC i ćwiczenia oddechowe wykonano u 3 (21,4%) dzieci. Dwoje (14,3%) dzieci wymagało intensywnej opieki.

Wnioski. Nieprzewidywalny rozwój i skutki zespołu Guillain-Barré wymagają kompleksowej, holistycznej opieki pediatrycznej, która stanowi dla pielęgniarek istotne wyzwanie zawodowe i osobiste.

 

Słowa kluczowe: zespół Guillain-Barré, holistyczne zdrowie, pielęgniarki, zarządzanie opieką nad pacjentem, pediatria.


Abstract

Aim. The study aimed to analyze nursing diagnoses defined during the care of children with Guillain-Barré syndrome and to present the specifics of holistic pediatric care.

Material and methods. A retrospective analysis of nursing documentation was conducted on 14 children with Guillain-Barré syndrome hospitalized between 2015 and 2019 in five Croatian hospitals.

Results. The study included 10 (71.4%) boys and 4 (28.6%) girls (8 months – 17 years of age). The average duration of hospitalization was 12.2 days. At plateau, 5 (35.7%) children had minor changes in consciousness and 6 (42.9%) required assistance and/or some supervision in performing self-care activities. Oxygen was administered to one child, and a central venous catheter (CVC) was placed in 3 (21.4 %) children. Thirteen (92.9%) children reported pain. The risk for infection was recorded in 11 (78.6 %) children. Lumbar puncture was performed in all children, while immunotherapy was administered to 13 (92.9%) of them. The care of a CVC and breathing exercises were performed in 3 (21.4%) children. Two (14.3%) children required intensive care.

Conclusions. The unpredictable development and outcome of the Guillain-Barré syndrome require complex holistic pediatric care that represents a significant professional and personal challenge for the nurses.

 

Key words: Guillain-Barré Syndrome, holistic health, nurses, patient care management, pediatrics.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31