Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing care provided to a patient diagnosed with schizophrenia, using the International Classification for Nursing Practice (ICNP®)

Opieka pielęgniarska wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii przy wykorzystaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 56-59

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0001

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Piotr Pawłowski1, Renata Markiewicz, Beata Dobrowolska3 

1 Faculty of Medicine, Medical University of Lublin
2 Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
3 Department of Holistic Care and Management in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

Streszczenie

Wstęp. Zaburzenia ze spektrum schizofrenii są dużym wyzwaniem współczesnej psychiatrii. Dane epidemiologiczne wskazują na tendencję wzrostową tego zaburzenia, a także innych ze spektrum schizofrenii. W perspektywie oznacza to, iż niezbędna będzie wysokospecjalistyczna opieka zarówno pielęgniarska jak i lekarska, szeroko rozumiana opieka środowiskowa oraz nowoczesna rehabilitacja redukująca defi cyty poznawcze i wykonawcze.
Cel. Celem pracy jest propozycja wykorzystania Międzynarodowej Klasyfi kacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w procesie diagnozowania i planowania opieki wobec pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii.
Materiał i metoda. Praca opiera się na metodzie indywidualnego przypadku, do analizy uzyskanych danych wykorzystane zostały techniki badawcze takie jak: wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Narzędzia badawcze stanowiły: Karta Indywidualnej Opieki Pielęgniarskiej, Karta Oceny Stanu Psychicznego, Skala Oceny Ryzyka Samobójstwa SAD PERSONS, Skala Depresji Becka - BDI (Beck’s Depressons Inventory), Globalna Ocena Funkcjonowania (GAF, Global Assessment of Functioning), Skala HADS – M (Hospital Anxiety nand Depression Scale) oraz skala oceny zmęczenia wg C – HOBIC.
Wyniki. Zebrane dane umożliwiają postawienie 15 diagnoz według ICNP®. Dla 3 wybranych zredagowano plan opieki pielęgniarskiej, który uwzględniał w zależności od potrzeb pacjenta interwencje pielęgniarskie.
Wnioski. ICNP® jako klasyfi kacja diagnoz pielęgniarskich umożliwia redagowanie diagnoz pielęgniarskich odnoszących się do stanu psychicznego podmiotu opieki, różne interwencje dają możliwość dużego ich wyboru.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, schizofrenia, INCP®


Abstract

Introduction. Schizophrenia spectrum disorders are a major challenge for modern psychiatry. Epidemiological data indicate an increasing trend in the prevalence of such disorders, as well as other disorders from the schizophrenia spectrum. In a long-term perspective, this means that highly specialised (both nursing and medical) care, broadly understood community care, and innovative rehabilitation methods able to reduce cognitive and executive defi cits will be necessary.
Aim. The aim of this paper is to propose the use of the International Classifi cation for Nursing Practice (ICNP®) in the process of diagnosing and planning care for patients with schizophrenia.
Material and method. The paper is based on the individual case study method and for the analysis of the obtained data the following research techniques were used: interview, observation, measurement, documentation analysis. The research tools: Individual Nursing Care Card, Mental Health Assessment Card, SAD PERSONS Scale for Suicide Risk Assessment, Beck Depression Inventory (BDI), Global Assessment of Functioning (GAF), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and C-HOBIC Fatigue Assessment Scale.
Results. The collected data allow the formulation of 15 diagnoses in accordance with ICNP®. For the three selected diagnoses, a nursing care plan was drawn up, which included, depending on the patient’s needs, nursing interventions.
Conclusions. ICNP® as a classifi cation of nursing diagnoses allows the drafting of nursing diagnoses related to the mental state of the subject of care; various interventions provide a large selection of them.
 

Key words: nurse, schizophrenia, INCP®

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31