Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Living unspecified kidney donation around the world: Gaps and best practice

Żywe nieokreślone dawstwo nerki na świecie: Luki i najlepsze praktyki

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 50-55

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0004

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Paulina Kurleto1 , Agnieszka Skorupska-Król1 , Katrina Andrea Bramstedt2 

Faculty of Medicine and Health Sciences, Andrzej Frycz Modrzewski University, Krakow, Poland
2 Faculty of Health Sciences & Medicine Bond University, Australia

Streszczenie

Wprowadzenie. Przeszczep nerki jest preferowaną formą leczenia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (w porównaniu z dializami). Wiele państw zezwala na transplantację nerek od żywych dawców w celu rozwiązania problemu niedoboru narządów od dawców zmarłych. Istnieje kilka rodzajów donacji w zależności od relacji żywego dawcy z biorcą. Sekcja do spraw Etycznych, prawnych i psychospołecznych aspektów transplantacji narządów (ELPAT) Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów (ESOT) klasyfi kuje altruistyczne dawstwo nerki dla osoby nieznajomej jako „nieokreślone” (unspecifi ed). Nieokreślone dawstwo nerki od żywego dawcy nie stanowi nowej formy donacji, jednak możliwe jest jedynie w niewielkiej liczbie państw.
Cel pracy. Celem pracy jest porównanie praktyki żywego nieokreślonego dawstwa nerki na świecie. Niniejszy artykuł zestawia wiedzę na temat częstości występowania nieokreślonego dawstwa nerek, procesu oceny kandydatów na dawców, wsparcia okołooperacyjnego dla dawców oraz dylematów etycznych jakie towarzyszą tej procedurze.

 

Słowa kluczowe: przeszczep nerki, żywy dawca, niepowiązany dawca, altruizm


Abstract

Introduction. Kidney transplantation is the preferred form of treatment for patients with end-stage renal disease (compared to dialysis). Many countries allow living donor kidney transplantation to address organ shortage from deceased donors. There are several types of donation depending on the relationship of the living donor to the recipient. The Ethics, Legal and Psychosocial Aspects of
Organ Transplantation (ELPAT) section of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) classifi es altruistic kidney donation to a stranger as “unspecifi ed”. Unspecifi ed living donation is not a new form of donation, but it is only legal in a small number of countries.
Aim. The aim of the study is to compare the practice of live unspecifi ed kidney donation in the world. This article summarizes the knowledge of the prevalence of unspecifi ed kidney donation, the donor candidate evaluation process, perioperative donor support, and the ethical dilemmas that accompany this procedure.

 

Key words: kidney transplantation, living donors, unrelated donors, living donors, altruism

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31