Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Analysis of the influence of intergenerational differences on cross-generational cooperation among nurses

Analiza wpływu różnic generacyjnych na współpracę międzypokoleniową wśród pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 45-49

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0007

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Natalia Pawlak1  , Lena Serafin2 , Bożena Czarkowska-Pączek2 

1 Doctoral School, Medical University of Warsaw/Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Grupa zawodowa pielęgniarek charakteryzuje się różnorodnością pokoleniową. Przedstawiciele poszczególnych grup wiekowych prezentują podobne postawy i wartości kształtowane przez środowisko społeczno-kulturowe. Różnice pokoleń oraz budowanie wielopokoleniowych zespołów w placówkach medycznych, daje szereg korzyści w świadczeniu usług pielęgniarskich na najwyższym poziomie.

Cel pracy. Celem pracy była analiza wpływu różnic generacyjnych na współpracę międzypokoleniową wśród pielęgniarek.

Materiał i metodyka. Zastosowano niesystematyczny przegląd i analizę piśmiennictwa naukowego polsko- i anglojęzycznego.

Omówienie. Każde pokolenie ma inne wartości i przekonania. Dlatego zachowania oraz praktyka pielęgniarska mogą się od siebie różnić. Istnieje wiele wyzwań w wielopokoleniowych środowiskach pracy. Są to m.in. komunikacja w zespole, konflikty, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz umiejętności nauki od współpracowników w zakresie doświadczeń klinicznych i technologicznych. Główne zróżnicowanie międzypokoleniowe można zauważyć w obszarach postawy wobec pracy i rozwoju zawodowego, komunikacji, przywództwa oraz zarządzania.

Podsumowanie. Wykorzystywanie potencjału pracowników powinno opierać się na ich zasobach, przy jednoczesnym wspieraniu ich w obszarach zwiększonych trudności. Bardzo ważnym aspektem pracy dla pielęgniarek rozpoczynających praktykę zawodową jest wsparcie mentorów oraz możliwości rozwoju. Efektywność komunikacji zespołowej można podnosić poprzesz zachęcenie współpracowników do otwartego dialogu z zachowaniem szacunku dla pielęgniarek każdego pokolenia. Promowanie wymiany wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w codziennej praktyce pomoże wykorzystać potencjał każdego pokolenia, co umożliwi świadczenie opieki na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym poczuciu satysfakcji i spełnienia pracowników.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, pokolenie, wielopokoleniowe, relacje, praca zespołowa


Abstract

Introduction. The professional group of nurses is characterized by generational diversity. Representatives of different age groups have similar attitudes and values shaped by the socio-cultural environment. Understanding the differences between generations and building multi-generational teams help in providing nursing services of the highest level.

Aim. The aim of the study was to analyze the influence of generational differences on intergenerational cooperation among nurses.

Material and methods. A non-systematic review and analysis of published articles both in Polish and English.

Discussion. Each generation has its own values and beliefs. Therefore, behavior and nursing practice may differ among generations. There are many challenges in multi-generational work environments, e.g. team communication, conflicts, work-life balance, and the ability to learn from colleagues with regards to everyday nursing practice and the use of technology. The main intergenerational differentiation can be seen in attitudes to work and professional development, communication, leadership and management.

Summary. Managing a team should involve identification of the employees’ strengths, while addressing their weaknesses in certain skills. The support of mentors and development opportunities are crucial aspects of work for nurses at the beginning of their career. The effectiveness of team communication can be increased by encouraging open communication with respect for members of each generation. Promoting the exchange of knowledge and work experience in daily nursing practice will help each generation achieve its full potential, which will, in turn, enable the provision of both high quality patient care and employee satisfaction.

 

Key words: nurse, generation, multigenerational, relationship, teamwork

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31