Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Maternal quality of life in the postpartum period

Jakość życia matek w okresie połogu

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, xx-xx

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-00xx

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Author,  2 

1 Afiliacja

Streszczenie

Wprowadzenie. Jakość życia rozpatruje się jako pojęcie obiektywne oraz subiektywne. Poziom jakości życia jest warunkowany wieloma czynnikami, zarówno tymi zależnymi od człowieka, jak i tymi na które nie mamy wpływu.
Cel pracy. Doniesienia z piśmiennictwa wskazują, że zmiany w sferach: biologicznej, psychologicznej i społecznej, do których dochodzi w czasie ciąży i połogu mogą wpływać na jakość życia kobiet. Dlatego podjęto badania, których celem była ocena jakości życia kobiet w okresie poporodowym, zależnie od zmiennych socjodemograficznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 350 kobiet, które były w połogu. Do przeprowadzenia badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanego narzędzia w polskiej wersji Kwestionariusza Dotyczącego Zdrowia- EQ-5D-5L i autorskiego kwestionariusza ankiety, dotyczącego danych socjodemografi cznych kobiet.
Wnioski. Kobiety w okresie połogu charakteryzował głównie wysoki i przeciętny poziom jakości życia. Zadowalającym jest fakt, że w niniejszym badaniu tylko co dziesiąta położnica odczuwała niski poziom jakości życia. Poczucie jakości życia położnic różnicowały aktywność zawodowa i ich sytuacja materialna. Kobiety uczące się lub studiujące i deklarujące gorszą sytuację materialną przeważały w grupie o niskim poziomie jakości życia. Pozostałe przyjęte w pracy zmienne, takie jak: wiek, wykształcenie, stan cywilny nie warunkowały jakości życia kobiet w okresie połogu.

 

Słowa kluczowe: jakość życia, połóg, zmienne socjodemograficzne


Abstract

Introduction. Quality of life is a concept which can be considered from an objective and subjective perspective. The level of life quality is determined by a number of factors, both those dependent on us and those beyond our control.
Aim. Reports in the literature indicate that changes in the biological, psychological, and social spheres that occur during pregnancy and the postpartum period can aff ect women’s quality of life. Therefore, a study was undertaken to evaluate the relation between the quality of life of women in the postpartum period and socio-demographic variables.
Material and method. The study included 350 postpartum women. The research method was a diagnostic survey carried out with the use of the Polish version of EQ-5D-5L Health Questionnaire, which is a standardized tool, and an original questionnaire was used to collect the socio-demographic data.
Conclusions. Postpartum women were mainly characterized by high and average levels of quality of life. Encouragingly, only one in ten  postpartum women in the present study experienced a low level of quality of life. Perception of quality of life of postpartum women was diff erentiated by their occupational status and fi nancial situation. Women who were studying or learning and those who declared being in a worse fi nancial situation predominated in the group with a low quality of life. Other variables, such as age, level of education and marital status, did not aff ect the quality of life of postpartum women.

 

Key words: quality of life, postpartum period, socio-demographic variable

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31