Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Mobbing and its effects on the health of a selected sample of nurses in the Czech Republic

Mobbing i jego wpływ na zdrowie wybranej próby pielęgniarek w Republice Czeskiej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 29-33

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0008

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Klára Václavíková , Radka Kozáková  

Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic

Streszczenie

Wprowadzenie. Mobbing to problem systemowy, który dotyka wszystkie sektory zawodowe, w tym sektor ochrony zdrowia. Pracownicy służby zdrowia to grupa narażona na wysoki poziom stresu, a tym samym na ryzyko wystąpienia negatywnych sytuacji w miejscu pracy. Częstość występowania mobbingu wśród pielęgniarek jest wysoka. Mobbingowane pielęgniarki częściej cierpią na stresujące bóle głowy, bezsenność, niepokój i zgłaszają objawy depresji.

Cel pracy. Celem badania było określenie wskaźnika mobbingu w wybranej próbie pielęgniarek oraz opisanie postrzegania zdrowia przez pielęgniarki. Ustalenie, czy istnieje statystycznie istotny związek między częstością występowania mobbingu, postrzeganym stanem zdrowia, wiekiem pielęgniarek i stażem pracy. Materiał i metody. Przeprowadzono opisowe badanie przekrojowe. Wykorzystano standaryzowane narzędzia Negative Acts Questionnaire-Revised oraz General Health Questionnaire-28. Grupę badawczą stanowiły pielęgniarki pracujące na oddziale intensywnej opieki medycznej wybranych placówek medycznych.

Wyniki. W badaniu wzięło udział 715 pielęgniarek ze wszystkich regionów Republiki Czeskiej. Wskaźnik doświadczenia pielęgniarek z negatywnymi czynami w miejscu pracy wynosi 79.30%. Narażone na mobbing pielęgniarki częściej zgłaszają zaburzenia zdrowia, zwłaszcza w zakresie objawów somatycznych, lęku i bezsenności. Większą liczbę negatywnych czynów zgłaszają młodsze pielęgniarki z krótszym stażem ogólnej praktyki pielęgniarskiej.

Wnioski. Potwierdzono występowanie mobbingu w wyselekcjonowanej próbie pielęgniarek w Republice Czeskiej. Mobbingowane pielęgniarki dostrzegają i zgłaszają pogarszający się stan zdrowia.

 

Słowa kluczowe: mobbing, zdrowie pielęgniarek, NAQ-R, GHQ-28


Abstract

Introduction. Mobbing is a systemic problem that affects all work sectors, including the healthcare sector. Healthcare professionals are a group that is exposed to a high level of stress and thus, to the risk of negative situations in the workplace. The prevalence of mobbing in nurses is high. Mobbed nurses more often suffer from stressful headaches, insomnia, anxiety and describe depressive symptoms.

Aim. The aim of this study is to determine the rate of mobbing in a selected sample of nurses and to describe how nurses perceive their state of health. To determine whether there is a statistically significant connection among the incidence of mobbing, perceived state of health, age of nurses and the length of their practice.

Material and methods. A descriptive, cross-sectional study was performed. The standardized tools Negative Acts Questionnaire-Revised and General Health Questionnaire-28 were used. The research group consisted of nurses working in the acute care departments of selected medical facilities.

Results. A total number of 715 nurses from all the regions of the Czech Republic participated in the study. The rate of nurses’ experience with negative acts in the workplace is 79.3%. Mobbed nurses report health disorders more often, especially in the area of somatic symptoms, anxiety, and insomnia. A higher number of negative acts are reported by younger nurses with a shorter period of overall nursing practice.

Conclusions. The occurrence of mobbing in the selected sample of nurses in the Czech Republic was confirmed. Mobbed nurses perceive and report deteriorating of their health condition.

 

Key words: mobbing, health of nurses, NAQ-R, GHQ-28

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31