Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Determinants of nurse ethical conduct in palliative care

Determinanty etycznego postępowania pielęgniarki w opiece paliatywnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 19-28

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0010

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Tomaszewska1 , Bożena Majchrowicz2 , Katarzyna Radoń3

1 State Higher School of Technology and Economics in Jarosław/ Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

East European State Higher School in Przemyśl/ Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Collegium Masoviense – Higher School of Health Sciences in Żyrardów/ Collegium Masoviense – Wyższa

Streszczenie

Wstęp. Praca pielęgniarki w opiece paliatywnej stwarza konieczność respektowania stosownych dyrektyw etycznych w wypełnianiu obowiązków zawodowych, wynikających z potrzeby ochrony podstawowych wartości i praw pacjentów.

Cel pracy. Ocena determinantów etycznego postępowania pielęgniarki w opiece paliatywnej.

Materiał i metody. Materiał badawczy został zebrany od 101 pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w systemie opieki paliatywnej. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego za pomocą techniki ankiety. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. W analizie danych wykorzystano test niezależności χ2 Pearsona, test Manna-Whitney’a oraz test Kruskala-Wallisa dla wielu prób niezależnych. Przyjęto poziom istotności p<0,05. Obliczenia wykonano programem SPSS 20.

Wyniki. Zdaniem 69,3% pielęgniarek i pielęgniarzy za główną determinantę etycznego postępowania w pracy pielęgniarki należy uznać charakter i osobowość pielęgniarki. W opinii 44,6% osób to kwalifikacje i kompetencje zawodowe wpływają na etyczne postępowanie w pracy pielęgniarki.

Wnioski. Średnia znajomość zasad etyki zawodowej pielęgniarek w badanej grupie była wysoka, gdyż wynosiła 5,03 punktów (SD=0,64). Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy posiadali wyższą znajomość zasad kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki częściej kierowali się w pracy zasadami etycznymi.

 

Słowa kluczowe: etyka, pielęgniarka, pacjent, opieka paliatywna


Abstract

Introduction. The work of a nurse in palliative care creates the necessity to respect appropriate ethical directives in fulfilling professional duties resulting from the need to protect patients’ basic values and rights.

Aim. Assessing the determinants of nurse ethical behavior in palliative care.

Material and methods. The study material was collected from 101 nurses working in the palliative care system. The study used the method of diagnostic survey by means of questionnaire technique. The research tool was the author’s survey questionnaire consisting of 26 questions. Non-parametric tests were used in data analysis: Pearson’s χ2 independence test, Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis test. The significance level of p<0.05 was assumed. Calculations were performed with SPSS 20 program.

Results. According to 69.3% of nurses, the character and personality of the nurse should be considered as the main determinant of ethical conduct in nursing work. In the opinion of 44.6%, they are the qualifications and professional competence that influence ethical conduct in the work of a nurse.

Conclusions. The mean knowledge of the code of professional ethics of nurses in the study group was high, as it was 5.03 points (SD=0.64). Nurses and nurse practitioners who had higher knowledge of the principles of the code of professional ethics for nurses were more likely to be guided by ethical principles in their work.

 

Key words: ethics, nurse, patient, palliative care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31