Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Slovenian nurses’ research utilization competence and received suport from nurse managers

Kompetencje słoweńskich pielęgniarek w zakresie wykorzystywania badań i wsparcie otrzymywane od pielęgniarek oddziałowych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.21, Nr 1(78)/2022, 5-11

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2022-0002

© 2022 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Leena Salminen 1,2, Boris Miha Kaučič 3, Bojana Filej 3,
Helena Leino-Kilpi 1,2, Jouko Katajisto4, Asta Heikkilä 1,2

1 University of Turku, Department of Nursing Science, Finland
Turku University Hospital, Finland

College of Nursing in Celje, Slovenia

University of Turku, Department of Mathematics and Statistics, Finland

Streszczenie

Wprowadzenie. Wykorzystywanie badań jest podstawą praktyki opartej na dowodach. Pielęgniarki oddziałowe odgrywają ważną rolę we wspieraniu zarządzania kompetencjami i wykorzystywaniu badań w opiece pielęgniarskiej.

Cel. Celem badania było dokonanie analizy kompetencji słoweńskich pielęgniarek pracujących w szpitalach w zakresie wykorzystywania badań oraz wsparcia otrzymywanego od pielęgniarek oddziałowych w tym zakresie. Na kompetencje w zakresie wykorzystywania badań składają się: postawy, wiedza oraz umiejętności.

Metody. Zastosowana została opisowa, przekrojowa metoda badań. Uczestnikami były pielęgniarki (n=154) z ośmiu szpitali w Słowenii. Dane zostały zebrane za pomocą narzędzia Kompetencje w Wykorzystywaniu Badań (Competence in Research Utilization) i poddane analizie statystycznej.

Wyniki. Podejście pielęgniarek było pozytywne. W większym stopniu doceniały one wykorzystywanie badań niż były gotowe do zaangażowania się w wykorzystywanie badań. Ich wiedza związana z pozyskiwaniem dowodów naukowych, czytaniem wyników badań naukowych oraz oceną badań była raczej ograniczona, nawet jeśli pielęgniarki oceniały swoje umiejętności jako ponadprzeciętne. Otrzymywane wsparcie od pielęgniarek oddziałowych umiarkowanie wpływało na kompetencje pielęgniarek w zakresie wykorzystywania badań.

Wnioski. Zalecane jest wzmocnienie kompetencji pielęgniarek w zakresie wykorzystywania badań poprzez systematyczne zarządzanie kompetencjami oraz wsparcie ze strony oddziałowych w praktyce klinicznej. Oddziałowe mogą wspierać kompetencje pielęgniarek w zakresie wykorzystywania badań poprzez zachęcanie ich do edukacji oraz kontynuacji podjętego kształcenia, a także poprzez budowanie stałej współpracy akademickiej i tworzenie sieci kontaktów między nauczycielami, badaczami i pielęgniarkami.

 

Słowa kluczowe: kompetencje, praktyka oparta na dowodach, pielęgniarstwo, wykorzystanie badań, wsparcie


Abstract

Introduction. Research utilization is the core of evidence-based practice. Nurse managers have an important role to support competence management and research utilization in nursing care.

Aim. The aim of the study was to investigate the research utilization competence of Slovenian nurses working in hospitals and the received support from nurse managers related to research utilization. Research utilization competence comprises attitudes and the knowledge and skills.

Methods. A descriptive, cross-sectional study design was used. The participants were nurses (n=154) from eight hospitals in Slovenia. Data was collected using the Competence in Research Utilization instrument and analyzed statistically.

Results. Nurses’ attitudes were positive. Nurses’ appreciation of research utilization was higher than their readiness to commit themselves to research utilization. Nurses’ knowledge related to acquisition research evidence and reading and appraising research was rather limited even if they assessed their skills as above moderate. The received support from nurse managers related moderately to nurses’ research utilization skills.

Conclusions. The research utilization competence of nurses is recommended to be strengthened with systematic competence management and support from nurse managers in clinical practice. Nurse managers can support nurses’ research utilization competence by encouraging them to participate in continuing education and by building systematic academic cooperation and networking between educators, researchers, and nurse clinicians.

 

Key words: competence, evidence-based practice, nursing, research utilization, support

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31