Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The Dedicated Education Units model in the practical education of midwifery students

Model Dedicated Education Units w praktycznym kształceniu studentów kierunku Położnictwo

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 261-268

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0031

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Małgorzata Stefaniak , Ewa Dmoch-Gajzlerska

Medical University of Warsaw, Faculty of Health Sciences, Department of Obstetrics and Gynecology Didactics/ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Streszczenie

Cel pracy. Identyfikacja czynników utrudniających i ułatwiających wdrożenie modelu Dedicated Education Units w procesie kształcenia studentów kierunku położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto opis doświadczeń uczestników projektu zaangażowanych we wdrażanie i ewaluację Dedicated Education Units w Polsce.

Materiał i metody. Opisowym badaniem jakościowym, z wykorzystaniem grupy fokusowej, objęto sześcioro uczestników realizujących projekt wdrożenia modelu DEU do zajęć praktycznych studentów kierunku położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyskusję wyników przeprowadzono w oparciu o cztery główne pytania przewodnie. Dane interpretowano za pomocą analizy tematycznej.

Wyniki. Nie dostrzeżono poważnych barier uniemożliwiających wdrożenie modelu Dedicated Education Units. Wśród trudności związanych z implementacją stwierdzono brak świadomości istnienia takiego modelu wśród położnych, czasochłonność/obciążenie mentorów, brak dodatkowego wynagrodzenia za bycie mentorem, niedocenienie roli mentora w środowisku pracy. Za czynniki ułatwiające jego wdrożenie uznano zaangażowanie uczestników projektu, w tym koncentrację na wspólnych celach, skuteczną komunikację, właściwą organizację zajęć oraz stworzenie dla studentów przyjaznego i wspierającego środowiska uczenia się.

Wnioski. Model Dedicated Education Units pozwala studentom poszerzać i rozwijać w szczególny sposób umiejętności praktyczne w przyjaznym i wspierającym środowisku uczenia. Zastosowanie tego modelu w edukacji klinicznej jest jednym z kluczowych elementów wpływających na poprawę jakości kształcenia praktycznego studentów położnictwa.

 

Słowa kluczowe: edukacja kliniczna, student, położnictwo, mentor, położna, dydaktyka


Abstract

Aim. Identifying hindering and facilitating factors of introducing Dedicated Education Unit model in the process of midwifery students education at Medical University of Warsaw. Furthermore, to describe the experiences of project participants involved in the implementation and evaluation of Dedicated Education Units in Poland.

Material and methods. Six participants, who implemented the project of introducing DEU into practice classes at midwife course at Medical University of Warsaw, has taken part in qualitative descriptive research with focus groups. Four main questions have been chosen for the focus group. Data has been interpreted using thematic analysis.

Results. No obstacles preventing from implementing Dedicated Education Units model have been noticed. Among problems with implementing the following were mentioned: lack of awareness of the point of this model among midwives, time-consuming nature/overloaded mentors, lack of extra payment for being a mentor, underappreciation of a mentor in the working environment. Factors, which ease the implementation, were considered the following: cooperation, including concentration on common aims, good communication, proper organisation of the classes and creating a safe and supportive learning environment.

Conclusions. The Dedicated Education Units enables students to broaden and develop their practical skills in an exceptional way in safe and supporting educational environment. Using this model in practical education is one of the key elements in improving the quality of practical education for midwifery students.

 

Key words: clinical education, student, midwifery, mentor, midwife, didactics

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31