Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Barriers of physical activity and consequences of inactivity in the population of nurses. A narrative review

Bariery w podejmowaniu aktywności ruchowej oraz konsekwencje niskiej aktywności w populacji pielęgniarek. Przegląd literatury

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 256-260

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0033

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Agnieszka Nerek  , Katarzyna Wesołowska-Górniak  , Bożena Czarkowska-Pączek

Department of Clinical Nursing, Medical University of Warsaw

Streszczenie

Cel pracy. Pielęgniarki są największą grupą zawodową wśród pracowników ochrony zdrowia. Są narażone na wiele problemów zdrowotnych wynikających z ich aktywności zawodowej. Należą do nich: choroby mięśniowo-szkieletowe, niska jakość snu, choroby sercowo-naczyniowe, nietolerancja glukozy, otyłość oraz objawy depresyjne. Aktywność fizyczna zapobiega tym dysfunkcjom, jednak przestrzeganie zaleceń WHO dotyczących aktywności fizycznej jest niskie wśród pielęgniarek. Głównym celem przeglądu była identyfikacja najczęściej występujących barier w podejmowaniu aktywności fizycznej w populacji pielęgniarek.

Materiał i metody. Przeszukiwanie literatury w postaci artykułów opublikowanych w latach 1979-2020 w bazie PubMed obejmowało następujące słowa (Medical Subject Headings MeSH): ‘Nurses’ lub ‘Nursing Personnel’ lub ‘Nursing Students’ lub ‘Health Personnel’ lub ‘Healthcare Workers’ lub ‘Health Care Professionals’ lub ‘Health Care Providers’; Physical Activity’ lub ‘Physical Fitness’ lub ‘Exercise’ lub ‘Exercise Training’ lub ‘Acute Exercise’ lub ‘Aerobic Exercise’ lub ‘Isometric Exercise’; ‘Barriers” lub “Benefits’.

Wyniki. Jako najczęściej występujące bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej zidentyfikowano: brak czasu, zmęczenie, obowiązki rodzinne, niedogodny rozkład zajęć, ale także stres, niezadowolenie z własnego wyglądu, koszty, bariery interpersonalne oraz brak wsparcia. Inną barierą był brak wiedzy o odpowiednim wymiarze aktywności fizycznej.

Podsumowanie. Promowanie aktywności fizycznej w grupie pielęgniarek wydaje się być konieczne.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna pielęgniarek, bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej, brak aktywności fizycznej, korzyści aktywności fizycznej, kondycja fizyczna


Abstract

Aim. Nurses are the largest professional group among health care workers. They encounter numerous health problems resulting from the specificity of their professional activity, including musculoskeletal diseases, low quality of sleep, cardiovascular diseases or glucose intolerance, obesity and depressive symptoms. Physical exercise protects against these disorders, but the compliance with the WHO recommendations of physical activity is low among nurses. The main purpose of the review was to identify the most frequently appearing barriers to undertaking physical activity in nurses population.

Material and methods. The literature search of articles published from 1979-2020 in PubMed included the following Medical Subject Headings (MeSH): ‘Nurses’ or ‘Nursing Personnel’ or ‘Nursing Students’ or ‘Health Personnel’ or ‘Healthcare Workers’ or ‘Health Care Professionals’ or ‘Health Care Providers’; Physical Activity’ or ‘Physical Fitness’ or ‘Exercise’ or ‘Exercise Training’ or ‘Acute Exercise’ or ‘Aerobic Exercise’ or ‘Isometric Exercise’; ‘Barriers’ or ‘Benefits’.

Results. The lack of time, tiredness, family responsibilities, inconvenient facilities or schedule, but also stress, physical appearance concerns, the cost of facilities, interpersonal barriers and the lack of support are identified as barriers to exercise. Another barrier is also the lack of knowledge of the proper dose of physical activity.

Conclusions. Promoting physical activity among nurses seems to be necessary.

 

Key words: physical activity in nurses, barriers to physical activity, inactivity, benefits of physical activity, physical fitness

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31