Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Methods for the effective symptom assessment to detect delirium by nursing staff and paramedics, regardless where health services are provided

Metody skutecznej oceny objawów w celu wykrycia majaczenia przez personel pielęgniarski i ratowników medycznych niezależnie od miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 236-243

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0032

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Ksawery Michalak1 , Marzena Jaciubek2 

1 Mazovian Bródno Hospital /Mazowiecki Szpital Bródnowski
2 Department of Basic Nursing, Medical University of Warsaw/Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Majaczenie (łac. delirium) jest jednym z jakościowych zaburzeń świadomości, które charakteryzuje się zmiennym przebiegiem, niemożnością skupienia uwagi czy też zdezorganizowanym tokiem myślenia. Występowanie majaczenia jest problemem niemalże wszystkich oddziałów szpitalnych. Może wystąpić wśród pacjentów z różnych grup wiekowych, a czynnikami ryzyka majaczenia są m.in.: wiek powyżej 60 r.ż., polipragmazja, zaburzenia snu, jednoczesne występowanie otępienia, zespoły bólowe czy odwodnienie. Wydaje się, że zjawisko to jest często bagatelizowane lub błędnie oceniane, co wiąże się z nieodpowiednim postępowaniem u pacjenta z delirium.

Cel. Celem niniejszej publikacji jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej majaczenia i przedstawienie odpowiednich narzędzi do oceny występowania delirium u różnych pacjentów, tak, aby ułatwić personelowi medycznemu szybkie i skuteczne wykrycie tego zaburzenia.

Podsumowanie. W publikacji opisane zostały narzędzia, które można wykorzystać w praktyce przedszpitalnej i wewnątrzszpitalnej, włączając w to oddziały zajmujące się pacjentami w stanie krytycznym, wymagającymi na przykład wentylacji mechanicznej (oddziały intensywnej terapii, oddziały intensywnej opieki kardiologicznej, oddziały intensywnego nadzoru toksykologicznego itp.). Uwzględniono aspekty praktyczne i zaproponowano rozwiązania, które można wdrożyć w codziennej pracy z pacjentem – połączenie kilku narzędzi w celu szybkiego, łatwego i pewnego wykrycia majaczenia u badanej osoby.

 

Słowa kluczowe: majaczenie, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ocena objawów


Abstract

Introduction. Delirium is one of the qualitative disorders of consciousness, characterized by, inter alia, changeable course, inability to focus or disorganized thinking. It can occur among patients from various age groups. The risk factors for delirium include: age over 60 years, polypharmacy, sleep disorders, simultaneous presence of dementia, pain syndromes or dehydration. There are various types of delirium (depending on the level of activity), as well as various forms (including Delirium Tremens, Excited Delirium Syndrome).

Aim. The objective of this publication is to systematize knowledge about delirium and providing appropriate tools for assessing the occurrence of delirium in different patients, so as to simplify a quick and efficient detection of the disorder by medical personnel.

Conclusions. This publication describes tools that can be used in pre-hospital and in-hospital practice, including departments caring for critically ill patients, requiring, for example, mechanical ventilation (intensive care units, cardiac intensive care units, intensive toxicological supervision units, etc.). In addition, practical aspects have been taken into account, and solutions taken from other publications that can be implemented in daily work with the patient have been proposed – a combination of several tools for quick, easy and reliable detection of delirium in the subject.

 

Key words: delirium, nursing, emergency medical services, symptom assessment

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31