Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Identifying aggression of hospitalized patients towards nurses by means of measuring tools

Identyfikacja agresji wśród hospitalizowanych pacjentów wobec pielęgniarek za pomocą narzędzi pomiaru

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 226-229

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0035

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Zuzana Kadlčková1, Martina Tomagová2

1 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic
2 Department of Nursing, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic

Streszczenie

Cel pracy. Identyfikacja i porównanie wyników badań mających na celu określenie częstości występowania wśród hospitalizowanych pacjentów agresji wobec pielęgniarek przeprowadzonych za pomocą narzędzi pomiarowych: Skali Przemocy i Agresji Pacjentów (VAPS) oraz Skali Percepcji Rozpowszechnienia Agresji (POPAS).

Materiał i metody. Próba składała się z 1012 pielęgniarek z wybranych placówek opieki zdrowotnej w Czechach. Dane zbierano od czerwca do listopada 2018 r. Identyfikacji występowania agresji hospitalizowanych pacjentów wobec pielęgniarek dokonano za pomocą dwóch narzędzi pomiarowych: POPAS i VAPS. Oba narzędzia opisują określone formy agresywnego zachowania.

Wyniki. Zidentyfikowaliśmy bardzo wysoką częstość występowania agresji wśród hospitalizowanych pacjentów wobec pielęgniarek. 97% badanych spotkało się z różnymi przejawami i formami agresji ze strony pacjentów, 61,96% z agresją fizyczną (plucie, gryzienie, drapanie, szczypanie), a 76,4% - agresją werbalną. Stwierdzono istotną różnicę między wynikami uzyskanymi za pomocą POPAS i VAPS.

Wnioski. Za pomocą dwóch wiarygodnych narzędzi pomiarowych zidentyfikowaliśmy różne doświadczenia z agresją hospitalizowanych pacjentów wobec pielęgniarek w tej samej grupie respondentów, co wskazuje na problem porównania wyników częstości występowania agresji pacjentów wobec pielęgniarek zidentyfikowanych za pomocą różnych narzędzi pomiarowych.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, agresja, narzędzia pomiarowe, pacjent, zakład opieki zdrowotnej


Abstract

 

Aim. To identify and compare research results aimed at determining the incidence of aggression of hospitalized patients towards nurses using Violence and Aggression of Patients Scale (VAPS) and the Perceptions of Prevalence of Aggression Scale (POPAS) measuring tools.

Material and methods. The sample consisted of 1012 nurses from selected healthcare settings in the Czech Republic. Data was collected from June to November 2018. Identification of the occurrence of aggression of hospitalized patients towards nurses was performed using two measuring tools: POPAS and VAPS. Both tools describe specific forms of aggressive behaviour.

Results. We identified a very high incidence of aggression of hospitalized patients towards nurses. As much as 97% of respondents encountered various manifestations and forms of aggression from patients, 61.96% of respondents encountered physical aggression (spitting, biting, scratching, pinching), and 76.4% experienced verbal aggression. A significant difference was identified between results obtained with POPAS and VAPS.

Conclusions. With the use of two reliable measuring tools, we identified different experiences with aggression of hospitalized patients towards nurses in the same set of respondents, which points to the issue of comparing results of the incidence patient aggression towards nurses identified by different measuring tools.

 

Key words: nurse, aggression, measuring tools, patient, healthcare facility

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31