Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The effect of targeted interventions on the unmet needs of healthcare and social support services in patients with progressive neurological disease: interventional control study

Wpływ celowanych interwencji na niezaspokojone potrzeby z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej u pacjentów z postępującą chorobą neurologiczną: interwencyjne badanie kontrolne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 4(77)/2021, 221-225

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0036

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Radka Kozáková1, Radka Bužgová1 , Michal Bar2 

1 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava

2 Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Czech Republic

Streszczenie

Wstęp. Ważnym priorytetem świadczonej opieki jest koncentracja na jakości życia pacjentów i ich rodzin oraz troska o potrzeby biopsycho-społeczne i duchowe pacjentów.

Cel pracy. Celem było zidentyfikowanie niezaspokojonych potrzeb pacjentów i określenie wpływu ukierunkowanych interwencji na niezaspokojone potrzeby pacjentów.

Materiał i metody. Próba składała się z 151 pacjentów z postępującą chorobą neurologiczną (PChN). Do zbierania danych wykorzystano kwestionariusz NPCS.

Wyniki. Najwięcej niezaspokojonych potrzeb zidentyfikowano w obszarze rehabilitacji, zarówno pod względem częstotliwości (78,8%), jak i intensywności (73,5%), wsparcia rodziny (52,3%), zapewnienia opieki zastępczej w miejscu zamieszkania (38,4%), potrzeby opieki osobistej (35,7%) i specjalistycznego leczenia pielęgniarskiego (33,7%). Ukierunkowana interwencja zmniejszyła niezaspokojone potrzeby pacjentów włączonych do badania interwencyjnego.

Wnioski. Zrozumienie czynników, które determinują rodzaj i stopień niezaspokojonych potrzeb pacjentów z PChN, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej opieki wielodyscyplinarnej.

 

Słowa kluczowe: interwencja, potrzeba, pielęgniarka, postępująca choroba neurologiczna, wsparcie


Abstract

Introduction. An important priority of provided care is the focus on the quality of life of the patients and their families and care for bio-psycho-social and spiritual needs of the patients.

Aim. The aim was to identify the unmet needs of patients and to determine the impact of targeted interventions on the unmet needs of patients.

Material and methods. The sample consisted of 151 patients with PND. The NPCS questionnaire was used for data collection.

Results. Most unmet needs were identified in the area of rehabilitation, both with respect to frequency (78.8%) as well as intensity (73.5%), family support (52.3%), provision of residential respite care (38.4 %), need of personal care (35.7%), and specialized nursing treatment (33.7%). Targeted intervention reduced the unmet needs in patients included in the interventional study.

Conclusions. Understanding the factors which determine the type and degree of unmet needs of patients with PND is essential for providing suitable multidisciplinary care.

 

Key words: intervention, need, nurse, progressive neurological disease, support

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31