Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Subjective assessment of the impact of COVID-19 on life aspects of healthcare workers in the emergency internal medicine clinic – case study

Subiektywna ocena wpływu COVID-19 na aspekty życia pracowników służby zdrowia w klinice medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych - studium przypadku

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 210-215

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0027

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Mihaela Kranjčević-Ščurić1 , Ivica Ščurić2 , Bojana Filej3

1 Department of Nursing, Varaždin; Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice, Croatia

2 Hospital Infection Control Committee at the Special Hospital for Medical Rehabilitation Krapinske Toplice, Croatia

3 University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, Novo mesto, Slovenia

Streszczenie

Cel pracy. Zbadanie wpływu COVID-19 na życie pracowników służby zdrowia zaangażowanych w leczenie, opiekę i diagnostykę pacjentów z wynikiem pozytywnym.

Materiał i metody. Badanie opiera się na jakościowej metodzie badawczej – studium przypadku. Przeprowadzone zostały częściowo ustrukturyzowane wywiady z trzema pracownikami kliniki medycyny ratunkowej i chorób wewnętrznych.

Wyniki. Dane uzyskane z badań można podsumować w 3 kategoriach: wpływ COVID-19 na życie zawodowe i prywatne oraz wpływ COVID-19 na osobowość i zmiany wewnętrzne. W ramach kategorii opracowano kolejne 14 podkategorii. Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na wszystkie aspekty życia pracowników służby zdrowia i generuje negatywne emocje. Najczęściej wyrażaną emocją jest strach; przede wszystkim strach o innych, o byt i przyszłość. Wynikiem epidemii był również brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich respondentów.

Wnioski. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu pandemii na pracę, należy przeprowadzić dodatkowe badania oceniające jej wpływ na pracowników. Badania sugerują uwzględnienie wsparcia psychologicznego, a także szerszej edukacji pracowników w celu zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego, lęku, depresji i obaw o byt.

 

Słowa kluczowe: pandemie, życie, strach, miejsce pracy, medycyna ratunkowa


Abstract

Aim. An aim was to study the impacts of COVID-19 on the lives of healthcare workers involved in treatment, care and diagnosis of positive patients.

Material and methods. The research was based on a qualitative research approach – a case study. Semi-structured interviews were performed with three healthcare workers from the emergency internal medicine clinic.

Results. The data obtained from the research can be summarized in 3 categories: the impact of COVID-19 on professional and private life and the impact of COVID-19 on personality and internal changes. Within the categories, another 14 subcategories were structured. The COVID-19 pandemic negatively affects all aspects of the lives of healthcare workers and generates negative emotions. The most commonly expressed emotion is fear; where fear for others, for existence and the future prevails. The epidemic also reflected on the inability to meet the basic human needs of the respondents.

Conclusions. To reduce the negative impact of pandemic on work, additional research is needed to assess its influence on employees. The research suggests the inclusion of psychological support as well as more extensive education for employees to reduce the possibility of burnout in the workplace, anxiety, depression and worries about existence.

 

Key words: pandemics, life, fear, workplace, emergency medicine

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31