Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Contexts of simulation in healthcare

Konteksty symulacji w opiece zdrowotnej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 201-209

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0024

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Studnicka1 , Jakub Zalewski2

1 Department of Nursing, Carpathian State University in Krosno/Zakład Pielęgniarstwa, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

2 Institute of Health Sciences, University of Opole/Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

Streszczenie

Wprowadzenie. Symulacja w kształceniu przyszłych kadr pielęgniarskich ma swój początek już w 1911 roku. Postęp technologiczny na przestrzeni lat sprawił, iż obecnie w Centrach Symulacji Medycznej wykorzystuje się sprzęt najwyższej klasy, kształcenie poparte jest standardami a studenci doskonalą swoje umiejętności, nie tylko te praktyczne ale te z komunikacją w zespole czy pracą pod presją czasu również. Ponadto coraz bardziej popularna staję się symulacja wirtualna, która w obecnym czasie pandemii związanej z koronawirusem stwarza możliwość realizacji zajęć.

Cel. Przedstawienie ewolucji i znaczenia symulacji medycznej w edukacji pielęgniarskiej.

Metoda. Przegląd niesystematyczny literatury przedmiotu, dobór dokumentów zgodny z celem opracowania za okres w latach 2009-2021 w języku polskim i angielskim.

Podsumowanie. Centra symulacji medycznej to miejsca służące nie tylko rozwojowi przyszłych kadr medycznych, ale również to przestrzeń idealna do doskonalenia zawodowego już aktywnie pracującej kadry medycznej.

 

Słowa kluczowe: symulacja, edukacja, pielęgniarstwo, opieka zdrowotna


Abstract

Introduction. Simulation in the education of future nursing staff dates back to 1911. Technological progress over the years has resulted in the situation in which nowadays Medical Simulation Centres use top-class equipment, training is supported by standards, and students master their skills, not only the practical ones, but also those related to team communication or working under time pressure. In addition, virtual simulation is becoming more and more popular, which, in the current times of the coronavirus pandemic, allows for conducting classes.

Aim. To present the evolution and the importance of medical simulation in the training of nurses.

Method. Non-systematic review of the topic literature; the selection of documents (in Polish and English) for the years 2009-2021 consistent with the aim of the review.

Summary. Medical simulation centres are places which not only serve the purpose of developing future medical staff, but also constitute an ideal space for professional development of the already professionally active medical staff.

 

Key words: simulation, education, nursing, healthcare

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31