Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Objective structured clinical examination in fundamentals of nursing and obstetric care as method of verification and assessing the degree of achievement of learning outcomes

Egzamin OSCE z podstaw pielęgniarstwa i położnictwa jako metoda weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 190-200

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0026

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Lucyna Sochocka1,2 , Teresa Niechwiadowicz-Czapka2 , Mariola Wojtal2 ,
Monika Przestrzelska3 , Iwona Kiersnowska4 , Katarzyna Szwamel2

1 University of Medical Sciences in Legnica/Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

2 Faculty of Health Sciences, University of Opole/Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski

3 Department of Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University/Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

4 Department of Obstetrics and Perinatology, Medical University of Warsaw/Klinika Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Cel pracy. Celem badania była (1) ocena stopnia przygotowania studentów pielęgniarstwa i położnictwa do egzaminu typu OSCE (Objective Structured Clinical Examination), (2) poznanie opinii studentów na temat egzaminowania w formie OSCE i (3) poznanie emocji towarzyszących egzaminowi.

Materiał i metody. Zbadano 160 (53,33%) studentów kierunku pielęgniarstwo oraz 140 (46,67%) studentów kierunku położnictwo z 5 uczelni medycznych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietowania. Wykorzystano ankietę własną.

Wyniki. Studenci najlepiej zostali przygotowani z zakresu wykonywania zabiegów higieniczno–pielęgnacyjnych (M=4,22, SD=0,85) a najsłabiej do wykonywania zabiegów na przewodzie pokarmowym (M=3,03, SD=1,24). Większość (237/79%) twierdziła, że egzaminatorami OSCE powinni być wykładowcy z macierzystej uczelni. Wysoko oceniono ilość i jakość sprzętu przygotowanego do egzaminu (232/77,34%) oraz znajomość zasad i procedury przeprowadzania egzaminu (226/75,33%). Egzaminowi OSCE towarzyszył wysoki poziom stresu (M=4,64, SD=0,78) i obawy przed popełnieniem pomyłki (M=4,54, SD= 0,75). Jednym z najniżej ocenionych aspektów egzaminu OSCE przez studentów był czas przeznaczony na wykonanie zadań (M=2,96, SD=1,21).

Wnioski. W związku z tym, że studenci nisko ocenili czas przeznaczony na wykonanie zadań, dydaktycy organizujący egzamin w przyszłości powinni poświęcić więcej uwagi na ten aspekt. Już od pierwszego semestru studiów warto rozważyć wprowadzenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo zajęć mających na celu naukę efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

 

Słowa kluczowe: studenci, edukacja, pielęgniarstwo, położnictwo, egzamin OSCE


ABSTRACT

Aim. The aim of the study was (1) to assess the degree of preparedness of nursing and midwifery students for OSCE-type examinations (Objective Structured Clinical Examination), (2) to learn the opinions of students regarding examination in the form of the OSCE and (3) to learn about the emotions which accompany the examination.

Material and methods. The number of 160 (53.33%) nursing students and 140 (46.67%) midwifery students from 5 medical universities were studied. The diagnostic survey method and survey techniques were applied. An own questionnaire was used.

Results. Students were the best prepared to perform hygienic and nursing procedures (M=4.22, SD=0.85) and the least prepared to perform gastrointestinal procedures (M=3.03, SD=1.24). The majority (237/79%) claimed that the OSCE examiners should be lecturers from their home university. High marks were given to the quantity and quality of equipment prepared for the examination (232/77.34%) and knowledge of the rules and procedure of conducting the examination (226/75.33%). The OSCE examination was accompanied by high levels of stress (M=4.64, SD=0.78) and fear of making a mistake (M=4.54, SD=0.75). One of the lowest rated aspects of the OSCE exam by students was the time allocated to completing tasks (M=2.96, SD=1.21).

Conclusions. Because students rated low the time allocated to the tasks, the lecturers organizing the examination in the future should pay more attention to this aspect. From the very first semester, it is worth considering the introduction of classes in nursing and midwifery aimed at teaching effective ways of coping with stress.

 

Key words: students, education, nursing, midwifery, OSCE exam

References

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31