Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The level of religiosity and health behaviour of the elderly people. Pilot study

Poziom religijności i zachowania zdrowotne osób starszych. Badania wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 174-179

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0025

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Kinga Babik1 , Anna Majda2 ,
Joanna Zalewska-Puchała2 , Iwona Bodys-Cupak2

1 Department of Neurology, 5th Military Hospital with Polyclinic – SPZOZ, Cracow/Oddział Neurologiczny, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Kraków

2 Faculty of Health Sciences, Institute of Nursing and Midwifery, Jagiellonian University Medical College/Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Streszczenie

Wstęp. Religijność wspiera podejmowanie pozytywnych zachowań zdrowotnych.

Cel pracy. Ukazanie korelacji między poziomem religijności a wybranymi zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi wśród osób starszych.

Materiał i metody. Jako narzędzi badawczych użyto autorskiego kwestionariusza ankiety, oraz Skali Indywidualnej Religijności A. Latały i P. Sochy. W badaniu wzięło udział 120 osób. Do analizy włączono 64 osoby, wszystkie powyżej 65. roku życia. Wykorzystano test U Manna-Whitney’a, test Kruskala-Wallisa, korelację porządku rang Spearmana. W analizie przyjęto poziom istotności p<0,05.

Wyniki. Badana grupa osób starszych wyznania rzymsko-katolickiego, charakteryzowała się w większości wysokim poziomem religijności i zachowaniami prozdrowotnymi. Korelacje między zachowaniami prozdrowotnymi i ryzykownymi badanych a ich religijnością okazały się jednak nieistotne. Jednakże osoby charakteryzujące się nieco wyższym poziomem religijności deklarowały zachowania takie, jak: nie palenie papierosów, nie picie alkoholu, spożywanie do 3 głównych posiłków dziennie, utrzymywały prawidłową masę ciała, nie podjadały między posiłkami, regularnie odbywały wizyty u lekarza i lekarza dentysty, spędzały mało czasu przed telewizorem i komputerem, były aktywne, stosowały środki ochrony przeciwsłonecznej, wykonywały samobadanie piersi lub jąder raz w miesiącu oraz zasypiały o stałych porach.

Wnioski. Analizy nie potwierdziły, że religijność jest istotnym wyznacznikiem zachowań prozdrowotnych i ryzykownych osób starszych.

 

Słowa kluczowe: religijność, zachowania prozdrowotne i ryzykowne, osoby starsze


Abstract

Introduction. Religiousness supports undertaking positive health behaviors.

Aim. Showing the correlation between the level of religiosity and selected pro-health and risky behaviors among the elderly people.

Material and methods. As research tools the original questionnaire and Scale of Individual Religion by A. Latała and P. Socha were used. The survey involved 120 participants. Analysis included 64 participants, who were all over 65 years old. U Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman’s rank order correlation were used. The level of significance p<0.05 was assumed in the analysis.

Results. The studied group of elderly Roman Catholic people was mostly characterized by a high level of religiosity and pro-health behaviors. Correlation between pro-health and risky behaviors of the respondents and their religiosity turned out to be insignificant. However, people characterized by slightly higher level of religiosity declared behaviors such as: not smoking cigarettes, not drinking alcohol, consuming up to three main meals a day, maintain a healthy body weight, not eating between meals, regular doctor and dentist visits, spending little time in front of the TV and computer, being active, using sunscreen, doing self-examination of breasts or testicles once a month and falling asleep at fixed times.

Conclusions. The analyses did not confirm that religiosity is an important determinant of pro-health and risky behaviours of the elderly.

 

Key words: religiosity, pro-health behavior, risky behavior, elderly people

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31