Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Women’s awareness of urinary incontinence

Świadomość kobiet na temat nietrzymania moczu

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 168-173

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0023

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Juszczak1  , Tatiana Słomiana-Amjedullah2,
Violetta Koźlak1 , Violetta Cebulska1 

1 The President Stanisław Wojciechowski Calisia University, Faculty of Health Sciences/Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu

2 Group Practice of Family Nurses C.T Słomiana_Am/Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych C.T Słomiana_Am

Streszczenie

Wprowadzenie. Nietrzymanie moczu polega na mimowolnym wycieku moczu z cewki moczowej. Dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jednak kobiety chorują częściej. Mimo, że szczyt zachorowań przypada na wiek okołomenopauzalny, nietrzymanie moczu może wystąpić w każdym wieku. Największy odsetek chorych stanowią osoby starsze.

Cel pracy. Ocena świadomości kobiet na temat nietrzymania moczu.

Materiał i metoda. Badaną grupę stanowiło 130 kobiet, w wieku od 18 do 89 lat. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Kwestionariusz składa się z 31 pytań, zawierających dane socjo-demograficzne oraz pytania dotyczące liczby porodów, liczby posiadanych dzieci, definicji, czynników ryzyka, profilaktyki i leczenia nietrzymania moczu.

Wyniki. Badane kobiety dokonały samooceny swojego stanu wiedzy na temat nietrzymania moczu. Wiedzę na poziomie dobrym deklarowało 37 osób (28,5%), 42 osoby (32,3%) oceniło ją jako dostateczną, a 51 (39,2%) jako niewystarczającą. Najczęstszym źródłem 56,15% (n=73) wiedzy na temat nietrzymania moczu dla badanych kobiet była literatura niefachowa (czasopisma i gazety). W przeprowadzonych badaniach wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy wiedzą na temat nietrzymania moczu a wykształceniem (Chi kwadrat X2=24,472; p≤0,0004). Osoby posiadające wykształcenie wyższe miały większą wiedzę na temat nietrzymania moczu.

Wnioski. Poziom wiedzy badanych kobiet na temat nietrzymania moczu jest niewystarczający. Poczucie wstydu i brak czasu są głównymi przyczynami niskiej zgłaszalności problemu nietrzymania moczu (NTM) lekarzowi lub pielęgniarce. Istnieje potrzeba prowadzenia kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwu możliwości leczenia oraz zapobiegania NTM.

 

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, świadomość kobiet, menopauza


Abstract

Introduction. Urinary incontinence consists in an involuntary leakage of urine from the urethra. It affects both women and men, but women get ill more often. Although the morbidity peak falls on perimenopausal age, urinary incontinence can occur at any age. The highest percentage of patients is the elderly population.

Aim. Assessment of women’s awareness of urinary incontinence.

Materiala and methods. The group of study participants comprised 130 women aged between 18 and 89. The tool used in the study was the authors’ own questionnaire. The questionnaire consists of 31 questions, including, among others, demographic questions about age, marital status, education, occupational situation, number of births, number of children as well as definitions, risk factors, prevention and treatment of urinary incontinence.

Results. The women subjected to the study self-assessed their state of knowledge on urinary incontinence. The study showed that 37 people (28.5%) assessed their state of knowledge as good, 42 people (32.3%) as sufficient and 51 (39.2%) as insufficient. For 56.15% (n=73) of the surveyed women, the most common source of knowledge about urinary incontinence was non-professional literature (magazines and newspapers). The study showed a statistically significant relationship between knowledge of urinary incontinence and education (Chi square X2=24.472; p≤0.0004). People with higher education had a better knowledge about urinary incontinence.

Conclusions. The level of knowledge of the research participants about urinary incontinence is insufficient. A sense of shame and lack of time are the main reasons for low reporting of the UI problem to the doctor or nurse. There is a need to run an educational campaign to make the public aware of treatment options and IU prevention.

 

Key words: urinary incontinence, women’s awareness, menopause

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31