Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Psychiatric nurses’ experiences of patient aggression

Doświadczanie zjawiska agresji przez pielęgniarki psychiatryczne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 160-167

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0021

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Kinga Kołodziej1 , Jakub Lickiewicz2 , Ewa Jelonek3 ,
Magdalena Mlocek3 , Małgorzata Murzyn3 , Małgorzata Dudek3

1 Laboratory of Theory and Fundamentals of Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland/Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

2 Department of Health Psychology, Jagiellonian Univeristy Medical College, Cracow, Poland/Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

3 Clinical Hospital of Dr. Joseph Babinski in Cracow, Cracow, Poland/Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, Kraków, Polska

Streszczenie

Wstęp. Pracownicy szpitali psychiatrycznych, szczególnie oddziałów zamkniętych, doświadczają agresji niemalże codziennie. Agresja w psychiatrii stanowi szczególnie złożony problem i jest przedmiotem licznych badań. W tej dziedzinie medycyny zachowania agresywne hospitalizowanych są traktowane przez personel jako zrozumiały, choć niepożądany składnik pracy, a konfrontacja personelu z powyższym zjawiskiem traktowana jest jako składowa obowiązków zawodowych uwarunkowana miejscem ich wykonywania.

Cel pracy. Celem pracy był określenie częstości występowania zachowań agresywnych pacjentów oraz ocena ich wpływu na personel pielęgniarski zatrudniony w oddziałach psychiatrycznych.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 roku, w grupie personelu pielęgniarskiego zatrudnionego w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. W badaniu uczestniczyło 196 pielęgniarek. Było to badanie przekrojowe, które składało się z jednego etapu – wypełnienia przez uczestników narzędzia badawczego.

Wyniki. Wyniki wykazały, iż 94,39% respondentek była ofiarą zachowań agresywnych ze strony pacjentów. Najczęściej doświadczaną przez respondentki agresją werbalną były: zaczepki słowne, używanie wulgarnych słów przez hospitalizowanych, posługiwanie się obraźliwymi przezwiskami oraz krzyczenie na personel, natomiast fizyczną: niszczenie mienia szpitalnego, próby uderzenia, rzucanie przedmiotami oraz niszczenie własnych rzeczy.

Wnioski. Skala zjawiska doświadczania agresji ze strony pacjentów w grupie pielęgniarek pracujących na oddziałach psychiatrycznych wskazuje na konieczność prowadzenia badań zgłębiających niniejszą tematykę oraz prowadzenia szkoleń personelu uwzględniających radzenie sobie z zachowania agresywnymi pacjentów.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, agresja, psychiatria


Abstract

 

Introduction. Employees of psychiatric hospitals, especially the closed wards, experience aggression almost every day. Aggression in psychiatry is a particularly complex problem and is the subject of numerous studies. In this field of medicine, aggressive behavior of hospitalized patients is treated by the staff as an understandable, but undesirable component of work. The personnel’s confrontation with the above phenomenon is treated as a part of professional duties determined by the place of their performance.

Aim. The aim of the study was to determine the frequency of aggressive behaviors in patients and to assess their impact on nursing staff employed in psychiatric departments.

Material and methods. The study was conducted in 2017 in a group of nursing staff employed at the Clinical Hospital Dr Joseph Babinski in Cracow. The number of 196 nurses participated in the study. It was a cross-sectional study and consisted of one stage – the completion of the research tool by participants.

Results. The results showed that 94.39% of the respondents were a victim of aggressive behavior on the part of patients. The most common verbal aggression experienced by the respondents were: verbal taunts, the use of vulgar words by the hospitalized, using offensive nicknames and shouting at the staff, while physical were: destroying hospital property, attempting to hit, throwing objects and destroying own belongings.

Conclusions. The scale of the phenomenon of experiencing aggression on the part of patients in the group of nurses working in psychiatric departments indicates the need to conduct research into this subject and also to conduct staff training taking into account coping with aggressive behavior of patients.

 

Key words: nursing, aggression, psychiatry

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31