Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Motivation of nurses for raising professional qualifications

Motywy podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 3(76)/2021, 147-154

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0020

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Magdalena Tańska1 , Aleksandra Bryndal1 , Sylwia Laskowska2

1 Pomeranian University in Slupsk, Institute of Health Sciences, Slupsk, Poland/Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Nauk o Zdrowiu

2 Health Promotion Clinic, Independent Public Municipal Healthcare Center/Poradnia Promocji Zdrowia, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena czynników motywujących pielęgniarki do podnoszenia kwalifikacji.

Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone wśród 104 pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz aktywnych zawodowo studentek studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wyniki. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ostatnich dziesięciu latach zadeklarowało 85,6% pielęgniarek, z czego 65,4% ukończyło kurs specjalistyczny, 33,7% odbyło kształcenie podyplomowe, a z innych form kształcenia zawodowego skorzystało 53,8% badanych. Z danych wynika, że niektóre pielęgniarki korzystały z więcej niż jednej formy kształcenia zawodowego. Najmniejszy wpływ na motywację podnoszenia kwalifikacji miał urlop szkoleniowy i decyzje przełożonych. Najczęstszymi demotywatorami do realizacji działań zmierzających z podwyższeniem kwalifikacji były: brak czasu oraz bariera finansowa. Najmniejszy wpływ na demotywację do kształcenia podyplomowego mieli przełożeni, brak odpowiedniej oferty oraz brak konieczności kształcenia podyplomowego.

Wnioski. Głównym czynnikiem motywującym pielęgniarki do podnoszenia kwalifikacji była chęć pogłębiania wiedzy oraz możliwość wzrostu wynagrodzenia. Najczęstszymi demotywatorami do realizacji działań związanych z podwyższeniem kwalifikacji był brak czasu oraz bariera finansowa.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarki, edukacja, motywacja


Abstract

Aim. The aim of the study was to determine motivating factors for increasing professional qualifications among nurses.

Material and methods. The study was conducted among 104 nurses employed at Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej (Independent Public Municipal Health Care Centre) in Słupsk, as well as professionally active students of post-graduate master’s degree programme in nursing conducted at the Pomeranian University in Słupsk.

Results. As many as 85.6% of nurses reported improving their professional qualifications in the last ten years, of which 65.4% had completed a specialist course, 33.7% had completed post-graduate education, and 53.8% of the respondents had attended other forms of professional training. The data shows that some nurses have received more than one form of vocational training. Training leave and decisions of superiors had the least influence on the motivation for raising qualifications. The most frequent demotivators from implementing measures aimed at improving qualifications were: lack of time and financial barrier. Superiors, lack of appropriate offer nor need for post-graduate education had the least influence on demotivation.

Conclusions. The main driving factor behind nurses’ decision to raise their professional qualifications is the desire to broaden the knowledge as well as the prospect of pay increase. The most frequently occurring demotivators in taking measures aimed at improving qualifications are the lack of time and financial barriers.

 

Key words: nurses, education, motivation.

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31