Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Recommendations of the Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care Nurses on pain monitoring in Intensive Care Units using a Polish version of the Behavioural Pain Scale (BPS)

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w sprawie monitorowania bólu w Oddziałach Intensywnej Terapii z wykorzystaniem polskiej wersji Behawioralnej skali oceny bólu (BPS)

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 136-146

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0019

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Aleksandra Gutysz-Wojnicka1,2 , Ilona Rozalska1,3 , Aleksandra Pawlak1,3 ,
Katarzyna Czyż-Szypenbejl1,4 , Wiesława Grabska1,5,
Małgorzata Knap1,6 , Dorota Ozga1,7

1 Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care Nurses, Poznań/Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Poznań
2 Department of Nursing, School of Health Sciences, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn/Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3 Department of Anaesthesiology and Intensive Care Nursing, Medical University of Lublin/Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Department of Anaesthesiology Nursing & Intensive Care, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdańsk/Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
5 Ward of Anaesthesiology and Intensive Care, University Teaching Hospital in Opole/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
6 Collegium Medicum – Institute of Health Sciences, Jan Kochanowski University of Kielce/Collegium Medicum, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
7 Institute of Health Studies, College of Medical Sciences, University of Rzeszów/Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Streszczenie

Wprowadzenie. W 2018 roku ukazała się kolejna aktualizacja Wytycznych praktyki klinicznej dotyczących zapobiegania i zarządzania bólem, pobudzeniem/sedacją, delirium, unieruchomieniem i zaburzeniami snu u dorosłych pacjentów leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT).
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych zaleceń dotyczących zarządzania bólem u pacjentów leczonych w OIT oraz przedstawienie algorytmu oceny i monitorowania bólu u pacjentów leczonych w OIT z wykorzystaniem polskiej wersji skali BPS (Behavioural Pain Scale), które przygotowano na podstawie systematycznego przeglądu piśmiennictwa opublikowanego w latach 2013-2018.
Metodyka badań. Wyszukiwanie publikacji naukowych przeprowadzono wykorzystując elektroniczne, anglojęzyczne oraz polskojęzyczne bazy danych. W wyszukiwaniach zastosowano następujące słowa kluczowe i ich kombinacje: ból, ocena, monitorowanie, pielęgniarka, intensywna terapia, dorosły pacjent, niezdolny do komunikacji. Wstępnie za pomocą słów kluczowych zidentyfikowano 758 prac, po wykluczeniu duplikatów i wstępnym sprawdzaniu i selekcji tytułów publikacji i abstraktów, do analizy pełnych tekstów zakwalifikowano 85 prac. W wyniku analizy i syntezy materiału badawczego sformułowano zalecenia dotyczące oceny i monitorowania bólu w OIT.
Wnioski. Dostęp do skutecznego leczenia bólu jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dotyczące monitorowania bólu w OIT z wykorzystaniem polskiej wersji Behawioralnej skali oceny bólu (BPS) opracowane przez Grupę roboczą ds. praktyki mogą stanowić swoisty drogowskaz w opracowaniu skutecznych lokalnych strategii zarządzania bólem w OIT.

 

Słowa kluczowe: ocena bólu, wytyczne, oddział intensywnej terapii


Abstract

Introduction. In 2018, another update of the Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/ Sedation, Delirium, Immobilization and Sleep Disorders in Adult Patients Treated in Intensive Care Units (ICUs) was released.

Aim. The study is aimed at presenting current recommendations concerning pain management in patients treated in ICU, and presenting the algorithm of pain assessment and monitoring in patients treated in ICU, using a Polish version of the BPS (Behavioural Pain Scale). The guidelines were prepared based on a systematic review of the literature published in the years 2013-2018.

Material and methods. The search for scientific publications was carried out using electronic databases in English and Polish. The following keywords and their combinations were used in the searches: pain, assessment, monitoring, nurse, intensive care, adult patient, unable to communicate. Initially, 758 papers were identified with the use of keywords. After excluding duplicates and preliminary checking and selecting the titles of publications and abstracts, 85 papers were qualified for the analysis of full text.

Conclusions. Access to effective pain treatment is a fundamental human right. Recommendations of the Polish Association of Anaesthesia and Intensive Care Nurses, concerning pain monitoring in ICU using a Polish version of the Behavioural Pain Scale (BPS), developed by the Task Force for Practice, are intended to provide a specific guideline for developing effective local pain management strategies in ICU.

 

Key words: pain assessment, guidelines, intensive care unit

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31