Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Models of care for people with dementia applied in practice

Modele opieki nad pacjentami z demencją stosowane w praktyce

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 122-130

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0013

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Andreja Ljubič1, Tamara Štemberger Kolnik1,2

1 Community Health Centre Ilirska Bistrica
2 College of Nursing in Celje

Streszczenie

Cel. Praca przedstawia modele opieki nad pacjentami z demencją stosowane w różnych ośrodkach opieki oraz określa ich skuteczność i wpływ na lepszą jakość życia osób cierpiących na demencję. Metody. Zastosowano przegląd literatury z wykorzystaniem zasad PRISMA. Publikacje o charakterze naukowym i zawodowym w języku angielskim były wyszukiwane w specjalistycznych bazach: EBSCO HOST, CINAHL, MEDLINE, PubMed oraz Wiley Online Library za pomocą słów kluczowych, a następnie były wybierane według czasu publikacji i innych określonych kryteriów.
Wyniki. Całkowita liczba zidentyfikowanych rekordów wyniosła 1998, z czego do ostatecznego opracowania wybrano 29 publikacji. Określono dwa obszary tematyczne według słów kluczowych oraz strategii wyszukiwania literatury: modele opieki nad osobami z demencją oraz geriatryczne modele opieki. Następnie sformułowano cztery koncepcje zawarte w modelach, które ukazują szczególny charakter i zasady opieki: podejście biopsychospołeczne , praktyka opieki skoncentrowana na osobie, środowisko opieki, oraz Montessori w opiece nad pacjentem z demencją.
Wnioski. Większość przedstawionych modeli zaleca wdrażanie kompleksowej, zintegrowanej i skoncentrowanej na osobie opieki, ukierunkowanej na uhonorowaniu i zintegrowaniu historii życia osoby i jej potrzeb w codziennej pomocy, w odpowiednim i dostosowanym do potrzeb środowisku. Obecnie najbardziej innowacyjny model oparty jest na wdrażaniu metody Montessori w codziennych czynnościach pacjenta.


Słowa kluczowe: demencja, model, opieka, opieka skoncentrowana na osobie


Abstract

Aim. The study highlights the different concepts of dementia care models which are used in different care settings and determine the effectiveness and contribute to a better quality of life for people with dementia.
Methods. This literature review use PRISMA process for data collection and analysis. Scientific and professional publications in English were searched through international specialized databases; EBSCO HOST, CINAHL, MEDLINE, PubMed and Wiley Online Library. The review results were founded by key words and then selected according to the publication time frame and other shaped criteria.
Results. In total 1998 references were identified for the thematic content analysis, in the final review we included 29 studies. Two thematic areas were identified according to the keywords and literature search strategy: dementia care models and geriatric models of care. Further, we formed four concepts highlighted in models that reflect the specific characteristics and principles of care: biopsychosocial approach, person-centred care practice, environment of care, and Montessori for dementia care.
Conclusions. Most of featured models advocated the implementation of comprehensive, integrated and person-centred care, focused to honour and integrate an individual’s life story with their needs into daily care as much as possible in an appropriate and customized environment. Currently the most innovative model is based on implementation of Montessori approach into person’s daily activities.

 

Key words: dementia, model, care, person-centred care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31