Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Documenting patient’s violent behavior by medical staff of hospital emergency departments

Dokumentowanie agresji przez personel medyczny szpitalnych oddziałów ratunkowych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 105-116

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0014

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Anna Burak1 , Justyna Antoniewicz2, Elżbieta Malinowska3,
Katarzyna Cierzniakowska4

1 Department of Emergency Medicine, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, University Hospital no.2 in Bydgoszcz, Poland/Katedra Medycyny Ratunkowej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Polska
2 Department of Patient Service and Quality Management, Jan Biziel University Hospital no.2 in Bydgoszcz, Poland/Dział Obsługi Pacjenta i Zarządzania Jakością, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Polska
3 Clinical Department of Emergency Medicine, Jan Biziel University Hospital no.2 in Bydgoszcz, Poland/Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy, Polska
4 Department of Perioperative Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum in Bydgoszcz,Nicolaus Copernicus University, University Hospital no.2 in Bydgoszcz, Poland/Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Polska

Streszczenie

Wstęp. Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) to miejsca o najwyższym wskaźniku agresji wobec personelu. W Polsce, w przypadku agresywnych zachowań pracownicy mają prawo skorzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Aby móc z niej skorzystać personel powinien udokumentować przebieg doświadczonej agresji.
Cel. Celem pracy było zbadanie, czy personel SOR dokumentuje przypadki agresji doświadczanej w miejscu pracy oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czym kierują się pracownicy, opisując bądź nie incydenty agresji.
Metody. Badanie przeprowadzono wśród personelu medycznego 6 SOR w Polsce. W badaniu wzięło udział łącznie 282 pracowników medycznych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Dane opracowano przy użyciu programów Statistica PL i Microsoft Excel.
Wyniki. Wśród badanych 43,3% zawsze dokumentuje przypadki agresji a 5,3% nie robi tego nigdy. Personel dokumentuje przypadki agresji głównie dla własnego bezpieczeństwa - 44,8%. Wśród respondentów, którzy nie dokumentują aktów agresji, 40% nie widzi w tym sensu.
Wnioski. Przypadki agresji odnotowuje w dokumentacji medycznej niemal co drugi pracownik medyczny. Na dokumentowanie przypadków agresji mają wpływ: troska o własne bezpieczeństwo, obowiązujące w jednostce procedury, obawa przed dalszymi konsekwencjami.

 

Słowa kluczowe: agresja, przemoc w miejscu pracy, dokumentowanie agresji, szpitalny oddział ratunkowy


Abstract


Introduction. Hospital emergency departments (ED) are places of the highest aggression rates towards staff . In Poland, in the case of violent behavior personnel can exercise the right to legal protection reserved to public offi cials. To be able to exercise it, personnel should document the course of violent behavior they were subject to.
Aim. The aim of the study was to examine whether the staff of ED document violent behavior they are subject to in the workplace and to answer the question: what factors are they taking into account while reporting or not violent behavior incidents.
Methods. The study was conducted among medical personnel of six hospital ED in Poland. A total of 282 health care professionals took part in the study. The diagnostic survey method was applied. The data was compiled using Statistica PL and Microsoft Excel software.
Results. 43.3% of respondents always document cases of violent behavior and 5.3% never do it. The personnel document aggression mainly for the purpose of their own safety - 44.8%. 40% of respondents who do not document acts of aggression consider it pointless.
Conclusions. Cases of aggression are registered in medical records by nearly every second person of medical professional. The reasons for documenting cases of aggression include: concern for own safety, procedures in force in the unit, fear of further consequences.

 

Key words: aggression, workplace violence, documenting violent behavior, hospital emergency department

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31