Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Personal wellbeing and stress coping strategies among nurses working at the departments of anesthesiology and intensive care

Satysfakcja osobista i strategie radzenia sobie ze stresem u pielęgniarek pracujących na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 100-104

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0012

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Lucia Dimunová1 , Anna Bérešová2, Jarmila Kristová3,
Ferdinand Mohnyánszki4, Jana Michalková1

1 Depatrment of Nursing Care, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik Univerzity in Košice, Slovakia
2 Depatrment ov Social and Behavioral Medicine, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik Univerzity in Košice, Slovakia
3 Faculty of Nursing and Professional Health Studies, Slovak Madical University, Slovakia
4 Department of Anesthesiology and Intensive Medicine, Louis Pasteur University Hospital in Košice, Slovakia

Streszczenie

Cel pracy. Ustalenie, jaka jest osobista satysfakcja pielęgniarek w odniesieniu do wybranych zmiennych. Identyfikacja tego, czy satysfakcja osobista ma wpływ na preferencje pielęgniarek w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem.
Materiał i metody. Grupa była złożona z 509 pielęgniarek pracujących na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Wykorzystaliśmy kwestionariusz Personal Wellbeing Index – Adult (PWI – A) oraz kwestionariusz Coping Strategies (Brief COPE). Dane analizowano za pomocą metod statystyk opisowych i indukcyjnych.
Wyniki. Subiektywna ocena satysfakcji pielęgniarek kształtowała się na poziomie 60-70% (60,85; SD±12,47). Wiek i stan cywilny nie potwierdzały istotnego wpływu na satysfakcję osobistą pielęgniarek, w przeciwieństwie do stażu i edukacji. Najniższe zadowolenie osobiste wymieniały pielęgniarki w związku z ich obawami o przyszłość. Wykazano związek między strategiami radzenia sobie a osobistą satysfakcją, szczególnie w kwestiach satysfakcji z relacji osobistych i satysfakcji z życia w społeczności. Pielęgniarki stosowały zarówno adaptacyjne, jak i nieadaptacyjne strategie radzenia sobie.
Wnioski. Istotne jest monitorowanie osobistej satysfakcji pielęgniarek i stosowanie strategii radzenia sobie, które mogą mieć wpływ na wyniki pracy pielęgniarek, bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług zdrowotnych.
 

Słowa kluczowe: satysfakcja osobista, strategie radzenia sobie ze stresem, pielęgniarka, intensywna terapia


Abstract
Aim. To investigate the personal wellbeing of nurses in relation to selected variables. Then to explore whether personal wellbeing has any impact on preference for stress coping strategies.
Material and methods. The sample consisted of 509 nurses working at the Department of Anaesthesiology and Intensive Medicine. We used the Personal Wellbeing Index – Adult (PWI – A) scale and coping strategies (Brief COPE) questionnaire. Data were analyzed using the methods of descriptive and inductive statistics.
Results. Subjective perception of personal wellbeing was assessed at the score 60-70% (60.85; SD±12.47). The research revealed that age and marital status had no signifi cant impact on wellbeing in contrast to the length of work experience and education level. The lowest scores of personal wellbeing among nurses were detected in connection with their concerns regarding their future security. Nurses utilized both adaptive and maladaptive coping strategies. The study pinpointed the connection between coping strategies and personal wellbeing, in particular, in the domain of satisfaction with personal relationships and satisfaction with community connectedness.
Conclusions. Monitoring the personal wellbeing of nurses and utilizing stress coping strategies proved to be important, because these may have an impact on the work performance of nurses, personal safety, and quality of health work experiences they provide.

 

Key words: personal satisfaction, coping strategies, nurses, intensive care

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31