Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Effectiveness of selected alternative methods of airway management by the nursing staff

Skuteczność wybranych metod alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przez personel pielęgniarski

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 89-94

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0018

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Ewelina Iwanicka1 , Paweł Więch2 , Izabela Sałacińska2 ,
Joanna Przybek-Mita2

1 Student Scientifi c Club of Emergency Medicine, College of Medical Sciences, University of Rzeszów, Poland/Studenckie Koło Naukowe Medycyny w Stanach Nagłych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
2 Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences, University of Rzeszów, Poland/Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie

Cel pracy. Celem badania była ocena skuteczności wybranych metod alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przez personel pielęgniarski.
Materiał i metodyka. Prospektywne, pilotażowe badanie obserwacyjne przeprowadzone na grupie 51 pielęgniarek będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub posiadających specjalizację. Każda pielęgniarka udrażniała drogi oddechowe za pomocą maski krtaniowej (LMA – Laryngeal Mask) oraz rurki krtaniowej (LT-D – Laryngeal Tube) na trenażerze BT-CSIE a następnie przeprowadzała minutową wentylację z użyciem worka samorozprężalnego, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Uzyskane parametry (czas, nacisk na siekacze, odchylenie głowy, jakość wentylacji) rejestrowano przy użyciu dedykowanego tabletu. Analiza statystyczna została wykonana za pomocą pakietu IBMSPSS Statistics 20.
Wyniki. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnić między próbą udrożnia dróg oddechowych za pomocą LMA a LT-D. Wykazano wyższą skuteczność udrożnienia dróg oddechowych LMA w pierwszej próbie oraz średnią objętość oddechową podczas wentylacji w stosunku do LT-D (LMA 547,84 ml vs.LT-D 522,63 ml). Ponadto odnotowano znaczącą różnicę nacisku na siekacze (LMA 6,82 N vs. LT-D 4,12 N).
Wnioski. Skuteczność założenia LMA i LT-D oceniono na wysokim poziomie, przy jednoczesnym braku istotnych różnic pomiędzy nimi. Zmienne: wiek, staż pracy, poziom wykształcenia oraz rodzaj specjalizacji, nie różnicowały istotnie uzyskanych wyników.
 

Słowa kluczowe: maska krtaniowa, rurka krtaniowa, drożność dróg oddechowych, pielęgniarki


Abstract

Aim. The aim of the study was to assess the eff ectiveness of selected methods of alternative airway management by nursing staff.
Material and methods. A prospective, pilot observational study was conducted on a group of 51 nurses undergoing specialization training or with specialty. Each nurse managed the airway with a laryngeal mask (LMA-Laryngeal Mask) and a laryngeal tube (LT-D-Laryngeal Tube) on a BT-CSIE trainer, and then carried out one minute ventilation using a bag valve mask, according to possessed knowledge and skills. The obtained parameters (time, pressure on the incisors, head tilt, ventilation quality) were recorded using a dedicated tablet. Statistical analysis was performed using the IBMSPSS Statistics 20 package.
Results. No statistically signifi cant diff erences were observed between the trials to open the airway using LMA and LT-D. Higher efficiency of LMA airway opening was demonstrated in the fi rst trial and the average tidal volume during ventilation in relation to LT-D (LMA 547.84ml vs. LT-D 522.63ml). In addition, there was a signifi cant diff erence in pressure on the incisors (LMA 6.82N vs. LT-D 4.12N).
Conclusions. The eff ectiveness of LMA and LT-D insertion was assessed at a high level, with no signifi cant diff erences between them. Variables: age, seniority, education level and type of specialization did not signifi cantly diff erentiate the results obtained.


Key words: laryngeal mask, laryngeal tube, airway patency, nurses

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31