Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Life satisfaction among women after vaginal delivery and caesarian section according to selected socio-demographic characteristics

Satysfakcja z życia kobiet po porodzie drogami natury i po cięciu cesarskim w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 82-88

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0011

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Magdalena Dziurka1 , Marzena Bucholc2,
Anna Pilewska-Kozak3 , Beata Dobrowolska4

1 Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 Department of Obstetrics, Gynaecology and Obstetric-Gynaecological Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 Chair and Department of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Katedra i Klinika i Endokrynologii Ginekologicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 Chair and Department of Management in Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin/Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie

Wprowadzenie. Mnogość zmian zachodzących w organizmie kobiet w aspekcie fi zjologicznym, jak i w samopoczuciu psychicznym w okresie okołoporodowowym stała się motywacją do znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaka jest satysfakcja z życia (SWL) kobiet po porodzie.
Cel pracy. Celem badań była ocena poziomu SWL kobiet po porodzie drogami natury i po cięciu cesarskim w zależności od wybranych czynników socjodemografi cznych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 128 kobiet po porodzie drogami natury (n=58) i cesarskim cięciu (n=70) hospitalizowanych na oddziałach położniczych w Lublinie. Badanie było dobrowolne i anonimowe. Badanie zostało przeprowadzone w 2020 roku, metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz kwestionariusza własnego autorstwa w celu zebrania danych społeczno-demografi cznych.
Wyniki. Średnia SWL wynosiła 26,12±4,78 u kobiet po porodzie drogami natury i 24,60±6,17 po cięciu cesarskim. Wybrane czynniki socjodemografi czne (wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, status zawodowy) mają istotny związek z SWLS kobiet po cięciu cesarskim; natomiast sytuacja materialna oraz wspólne zamieszkiwanie z rodziną wśród rodzących drogami natury.
Wnioski. Badania własne wykazały, że działania mające na celu poprawę SWL powinny być skierowane do kobiet młodych, bezrobotnych, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, panien oraz o złej sytuacji materialnej.

 

Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, poród drogami natury, cięcie cesarskie, czynniki socjodemograficzne


Abstract

Introduction. The multitude of changes taking place in the female body in terms of the physiological aspect as well as in the psychological well-being in the perinatal period has become the motivation to fi nd an answer to the question: what is the women’s satisfaction with life (SWL) after childbirth.
Aim. The aim of the study was to analyse the level of SWL among women after vaginal delivery and caesarian section according to selected socio-demographic characteristics.
Material and methods. The study included 128 females after vaginal delivery (n=58) and caesarian section (n=70) hospitalized at the maternity units in Lublin. The study was voluntary and anonymous. It was conducted in 2020 with the use of survey method and utilized two research tools: the Satisfaction With Life Scale (SWLS) and a questionnaire designed by the author in order to collect socio-demographic data.

Results. The mean SWL were 26.12±4.78 in women after vaginal delivery and 24.60±6.17 after cesarean section. Selected sociodemographic factors (age, education, marital status, place of residence, professional status) are signifi cantly related to the satisfaction with life of women after cesarean section; while the material situation and living together with the family among women with vaginal delivery.
Conclusions. Analysis of the results obtained indicated that actions aimed at the improvement of SWL should be directed to young, unemployed, with primary and vocational education, unmarried women and with poor fi nancial situation.

 

Key words: satisfaction with life, labour, vaginal delivery, caesarian section, socio-demographic characteristics

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31