Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Effectiveness of endotracheal intubation among system nurses under simulated conditions – pilot studies

Skuteczność intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 2(75)/2021, 77-81

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0017

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Anna Wójcik1,2 , Paweł Więch1 , Barbara Ożóg1,
Monika Binkowska-Bury1, Dariusz Bazaliński1,2

1 Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences, University of Rzeszów
2 Specialist Hospital of the Podkarpacie Oncology Center in Brzozów

Streszczenie

Wstęp. Intubacja dotchawicza (ETI) może być procedurą niezbędną w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) wykonywaną przez personel pielęgniarski. Jej poprawne wykonanie usprawnia przebieg i organizację akcji ratunkowej oraz przyczynia się do wzrostu pewności siebie w sytuacjach stresowych.

Cel pracy. Ocena skuteczności intubacji dotchawiczej wśród pielęgniarek systemu w warunkach symulowanych.

Materiał i metody. Pilotażowe, prospektywne, obserwacyjne badanie symulacyjne z wykorzystaniu narzędzi zaawansowanego ewaluacyjnego fantoma do intubacji (BT-CSIE, model Q`ty) z tabletem (PC-1EA), laryngoskop z zaokrągloną rękojeścią Laryngoskop Intubrite. Wyniki poddano analizie Statistica PL 12.0 i Microsoft Office Excel 2016, posłużono się testem T-Studenta oraz chi-kwadrat.

Wyniki. Pielęgniarki posiadające specjalizację intubowały dwukrotnie szybciej (30,4 s.), od pielęgniarek w trakcie specjalizacji (68,8 s) bądź bez specjalizacji (67,5 s). Wykazano, że najkrótszy czas zakładania rurki dotchawiczej osiągnęli badani ze stażem pracy powyżej 10 lat (37,0 s). Nacisk na siekacze w trakcie badanej procedury średnio wynosił 10,9 N. Prowadzona wentylacja ze średnią objętością oddechową 543 cm3 (p=0,024) mieściła się w zaleceniach Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Wnioski. Staż pracy i posiadana specjalizacja znacząco wpływa na skuteczność procedury intubacji w czasie, z zachowaniem zalecanych wartości częstotliwości i  objętości oddechów zastępczych.

 

Słowa kluczowe: pielęgniarka, jakość opieki, intubacja dotchawicza, symulacja


Abstract

Introduction. Endotracheal intubation (ETI) may be a procedure necessary to perform by a nurse in the event of sudden cardiac arrest (SCA). Its correct execution improves the course and organization of a rescue operation and contributes to increased self-confidence in stressful situations.

Aim. Assessment of the effectiveness of endotracheal intubation among system nurses under simulated conditions.

Material and methods. A pilot study of prospective observational simulation study using advanced evaluation tools for intubation phantom (BT-CSIE, Q’ty model) with a tablet (PC-1EA), IntuBrite laryngoscope with curved handle. The results were analyzed with Statistica PL 12.0 and Microsoft Office Excel 2016, using the Student’s t and chi-square tests.

Results. Nurses with specialization intubated twice faster (30.4 s) than nurses during specialization (68.8 s) or without specialization (67.5 s). The shortest time of inserting an endotracheal tube demonstrated subjects with over 10 years of work experience (37.0 s). The mean pressure on the incisors during the procedure was 10.9 N. Ventilation with an average tidal volume of 543 cm3 (p=0.024) was in line with the recommendations of the European Rescue Council (ERC).

Conclusions. Work seniority and specialization significantly affected the effectiveness of the intubation procedure in time, while maintaining the recommended frequency and volume of mechanical ventilations.

 

Key words: nurse, quality of care, endotracheal intubation, simulation

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31