Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The beauty of continuous development of the nurse as the beauty of nursing as an art

Piękno ciągłego rozwoju pielęgniarki pięknem pielęgniarstwa jako sztuki

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 65-71

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0035

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Zygmunt Pucko1, Joanna Przybek-Mita2

1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum/ Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College

2 Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski/Medical College of University of Rzeszów

Streszczenie

Wprowadzenie. Spoglądając z perspektywy filozoficznej na ustawiczny proces kształcenia się pielęgniarki można w nim dostrzec taki wymiar, który do tej pory nie został wydobyty na światło dzienne. Tymczasem dodaje on pielęgniarce większego splendoru oraz szacunku. Zmienia również postrzeganie pielęgniarki w świadomości zbiorowej i kreuje jej nowe wyobrażenie w kodzie kulturowym. Tym aspektem jest piękno, które określa również pielęgniarstwo rozumiane jako sztuka. Ramę teoretyczną rozważań stanowi koncepcja estetyki Cypriana Kamila Norwida. Jego ujęcie przesądza o estetycznym odcieniu ciągłego rozwoju pielęgniarki i legitymizuje estetyczny status takich kategorii myślowych jak np. dynamizm, celowość, współmierność, głębia, oryginalność, dopełnienie, rygor czy ascetyzm. Upoważnia też do utożsamienia pielęgniarstwa ze sztuką i uchyla drzwi dla współczesnych wytłumaczeń takiej identyfikacji.

Cel pracy. Ukazanie piękna ustawicznego rozwoju pielęgniarki. Wskazanie cech konstytutywnych piękna ciągłego kształcenia się. Próba uzasadnienia nadania pielęgniarstwu miana sztuki.

Metoda. Metoda fenomenologiczna. Metoda ta opracowana została przez Edmunda Husserla i sprowadza się do oglądu oraz opisu fenomenu lub rzeczy, które są dane badaczowi naocznie. Celem tej metody jest dotarcie do istoty ujmowanego poznawczo przedmiotu i jej rozpoznanie w sposób jasny i wyraźny. Uchwycenie kwintesencji jakiegoś fenomenu czy rzeczy dokonuje się poprzez redukcję fenomenologiczną oznaczająca bezzałożeniowość w podejściu badawczym i tak zwany ogląd ejdetyczny.

Wnioski. Trwałe kontinuum procesu doskonalenia się pielęgniarki ma walor estetyczny. Pielęgniarstwo od kilku dekad zostało podniesione do rangi sztuki. Wprowadzenie pielęgniarstwa do panteonu sztuki jest dowodzone z różnych punktów widzenia. Pielęgniarstwo pojmowane jako sztuka nie dysponuje jeszcze spójną teorią ani precyzyjną siatką pojęciową. Na podstawie wypadkowej wielu argumentów tę nobilitację pielęgniarstwa trudno podważyć.

 

Słowa kluczowe: piękno, rozwój, sztuka, pielęgniarka, pielęgniarstwo


Abstract

Introduction. Looking from a philosophical perspective at the continuous process of the nurse’s education, one can see in it a dimension that has not yet been brought to light. Meanwhile, it gives the nurse greater splendour and respect. It also changes the perception of the nurse in collective consciousness and creates her new image in the cultural code. This aspect is beauty, which also defines nursing understood as an art. The theoretical frame of this consideration is the concept of aesthetics of Cyprian Kamil Norwid. His approach determines the aesthetic shade of the nurse’s continuous development and legitimizes the aesthetic status of such thought categories as e.g. dynamism, purposefulness, proportionality, depth, originality, complementation, rigor or asceticism. It also authorizes the identification of nursing with art and opens the door for contemporary explanations of such identification.

Aim. To show the beauty of the continuous development of the nurse. Indication of the constitutive features of the beauty of continuous learning. An attempt to justify giving nursing the title of an art.

Method. Phenomenological method. This method was developed by Edmund Husserl and consists in viewing and describing a phenomenon or an object given to the researcher by eye. The purpose of this method is to get to the essence of the cognitively understood object and to recognize it clearly and distinctly. Capturing the quintessence of a phenomenon or an object is achieved through phenomenological reduction, meaning presuppositionlessness in the research approach and the so-called eidetic view.

Conclusions. The permanent continuum of the nurse’s development process has an aesthetic value. Nursing has been elevated to the rank of art for several decades. The introduction of nursing to the pantheon of an art is proved from various points of view. Nursing understood as an art does not yet have a consistent theory or precise conceptual grid. Based on the resultant of many arguments, this ennoblement of nursing is difficult to challenge.

 

Key words: beauty, development, art, nurse, nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31