Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Advanced Nurse Practice as a panacea for healthcare in Poland

Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska jako panaceum systemu ochrony zdrowia w Polsce

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 50-57

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0002

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Kazakidis, Tomasz Kryczka

Medical University of Warsaw, Department of Development of Nursing and Social & Medical Sciences, Warsaw, Poland

Streszczenie

Wstęp. Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (ZPP) w Polsce jest pojęciem relatywnie nowym. Aby mogła zostać wprowadzona musi posiadać podstawę prawną. W Europie obowiązują określone regulacje, stanowiące jednak jedynie ramę, dla szczegółowych zapisów w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Cel. Omówienie założeń Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej oraz korzyści dla państwowej ochrony zdrowia wynikających z implementacji tego rozwiązania w Polsce.

Dyskusja. Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska została zdefiniowana w latach 50-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w Europie i Polsce obowiązuje definicja autorstwa Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ang. International Council of Nurses, ICN), które określiło także zakres kompetencyjny dla pielęgniarek Zaawansowanej Praktyki. Polska posiada obecnie regulacje prawne, które w znacznym stopniu spełniają te wymagania. Implementacja ZPP z powodzeniem może rozpocząć się w obszarze klinicznym. Natomiast w obszarze opieki ambulatoryjnej ZPP daje nadzieje na skuteczną modyfikację, zwiększenie efektywności i skuteczności działania ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wnioski. Do efektywnej implementacji ZPP konieczne są nieznaczne modyfikacje istniejących aktów prawnych, przemyślanego systemu kształcenia i sprawdzonych rozwiązań lub pomysłów, które mogą być zaczerpnięte z doświadczeń innych krajów europejskich.

 

Słowa kluczowe: zaawansowana praktyka pielęgniarska, pielęgniarka zaawansowanej praktyki, pielęgniarstwo


Abstract

Introduction. Advanced Nursing Practice (ANP) is a relatively new concept in Poland. In order to be introduced, it needs a legal basis. There are specific regulations in Europe, yet they are only a framework for more detailed legislation in every member state of the European Union.

Aim. To discuss Advanced Nursing Practice principles and the benefits for the national healthcare system resulting from implementing ANP in Poland.

Discussion. Advanced Nursing Practice was defined in the 1950s in the United States of America. Presently in Europe and in Poland a definition by the International Council of Nurses (ICN) is applied. ICN has also defined the scope of competences for nurses of Advanced Practice. In Poland there already exist some regulations which substantially cover this scope. ANP implementation can naturally start in hospital settings. In ambulatory field ANP gives hope for effective transformation, namely increasing the efficiency and effectiveness of Primary Healthcare (pol. POZ) centers (comparable to General Practice in other countries).

Conclusions. Effective implementation of ANP in Poland requires a slight modification of existing legal acts, a properly developed educational system and proven solutions or concepts derived from other European countries’ experience.

 

Key words: advanced nursing practice, advanced practice nurse, nursing

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31