Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The functioning of new legal regulations on health care for pupils in the practice of an education setting nurse

Funkcjonowanie nowych regulacji prawnych opieki zdrowotnej nad uczniami w praktyce pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 39-49

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0007

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Agnieszka Pluta1 , Alicja Marzec2

1 Division of Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Toruń/ Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

2 Department of Fundamentals of Clinical Skills and Medical Simulation, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Toruń/ Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Streszczenie

Wprowadzenie. W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono opiece zdrowotnej uczniów w Polsce. Krytycznie oceniono obecny stan i przygotowano nowe regulacje prawne mające przynieść poprawę.

Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonowania aktualnych regulacji prawnych w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami w praktyce pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.

Omówienie. Nowe prawo zapewnia każdemu uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej - podstawowej i średniej - możliwość skorzystania z opieki pielęgniarki i stomatologa. Precyzuje zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy personelem medycznym, rodzicami, dyrekcją szkoły jaki i organami prowadzącymi placówkę. Opieka zdrowotna nad uczniem w środowisku szkolnym ma charakter profilaktyczny, jest ukierunkowana na promowanie i zachowanie zdrowia, identyfikowanie problemów zdrowotnych oraz wczesne włączenie terapii i zapobieganie niepełnosprawności.

Podsumowanie. Pielęgniarka jest bezpośrednim świadczeniodawcą i jej też przypisuje się rolę koordynatora opieki profilaktycznej nad uczniem. W swojej pracy napotyka wiele trudności organizacyjnych ze strony środowiska szkolnego, rodziców/opiekunów prawnych jak i samych uczniów. Nowe przepisy, ich częste aktualizacje i nowelizacje, niespójności w różnych dokumentach stawiają przed pielęgniarką konieczność śledzenia tych zapisów aby w praktyce nie przekraczać swoich kompetencji. Pielęgniarka jest przygotowana do całości swoich zadań merytorycznie i wielokierunkowo. Potrafi profesjonalnie wypełnić trudną rolę koordynatora opieki nad dzieckiem w środowisku szkolnym.

 

Słowa kluczowe: opieka profilaktyczna, uczeń, szkoła, pielęgniarka


Abstract

Introduction. Recently, much attention and interest have been devoted to the health care of school children in Poland. The current status was critically assessed and new legal regulations were prepared to bring about improvement.

Aim. The aim of this paper is to present the functioning of current legal regulations in the field of health care for school children in the practice of an educational setting nurse.

Discussion. The new law gives every student of public and private, primary and secondary schools the right to seek the care of a nurse and a dentist. It specifies the principles of cooperation and exchange of information between medical staff, parents, school management and authorities running the facility. Health care for a student in a school environment is preventive, focused on maintaining health, early detection of diseases, treatment, care and prevention of disability.

Conclusions. The nurse is a direct health care provider and is also assigned the role of coordinator of preventive care over the school student. However, school nursing practice entails many organizational difficulties on the part of the school environment, parents/ legal guardians, as well as the students themselves. New regulations, their frequent updates and amendments, and inconsistencies in various documents force nurses to keep track of the revisions in order not to exceed their competence in practice. The nurse is prepared for professional practice in terms of expertise and direction and is able to competently fulfill the difficult role of a child care coordinator in a school environment.

 

Key words: ENG prophylactic care, pupil, nurse

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31