Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

What do we know about our professional self-government of nurses and midwives? Preliminary study

Co wiemy o naszym samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych? Badanie wstępne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 30-38

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0005

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Gilbert Kolbe, Tomasz Kryczka

Medical University of Warsaw, Department of Development of Nursing and Social & Medical Sciences, Warsaw/ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawa

Streszczenie

Wprowadzenie. Samorząd zawodowy to forma zrzeszania się osób wykonujących ten sam zawód, w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych.

Cel pracy. Celem pracy było określenie stanu wiedzy pielęgniarek i położnych na temat samorządu zawodowego oraz określenie zaangażowania wyżej wymienionych w jego działalność.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 1143 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Badanie przeprowadzono drogą internetową. Do analizy statystycznej wykorzystano wyniki ankiet wypełnionych przez 895 osób należących do Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Analizę statystyczną wykonano stosując porównania międzygrupowe lub testy korelacji międzyczynnikowych, w zależności od rodzaju zmiennych; znamienność statystyczną przyjęto dla p≤ 0,05.

Wyniki. Stan wiedzy blisko 3/4 respondentów na temat samorządu zawodowego oceniono jako średni lub niski. Wiek i staż pracy były dodatnio skorelowane z wysokim poziomem wiedzy.

Wnioski. Stan wiedzy wśród pielęgniarek i położnych na temat własnego samorządu zawodowego oraz aktualności związanych z jego funkcjonowaniem, należy uznać jako niezadowalający i wybiórczy. Niezbędne jest jego zwiększenie i w tym celu należałoby przeprowadzić kolejne badania, mające na celu określenie konkretnego sposobu dotarcia z tą wiedzą do pielęgniarek i położnych.

 

Słowa kluczowe: samorząd zawodowy, pielęgniarki, położne


Abstract

Introduction. Professional self-government is a form of association of persons who practice the same profession, established in order to represent their interests against the state authorities.

Aim. The aim of this study was to assess the knowledge of nurses and midwives on their professional self-government and their engagement in its activity.

Material and methods. The study was conducted among 1,143 nurses and midwives. An originally designed questionnaire was used. The survey was administered via the Internet. Findings from questionnaires completed by 895 members of the Warsaw Regional Chamber of Nurses were analysed statistically. Statistical analysis was performed using intergroup comparisons or interfactor correlation tests, depending on the type of variables; statistical significance was set at p≤ 0.05.

Results. Nearly 3/4 of respondents had low-to-medium knowledge on their professional self-government. Age and career length were positively correlated with a high level of knowledge.

Conclusions. The knowledge of nurses and midwives on their professional self-government and news related to its functioning should be considered unsatisfactory and fragmentary. Further studies to determine the way to convey this knowledge to nurses and midwives are needed in order to expand this knowledge.

 

Key words: self-government, nurses, midwives

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31