Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Concerns of pregnant women and women in childbed during the pandemic

Obawy kobiet ciężarnych i kobiet w okresie połogu w czasie pandemii – badanie pilotażowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 15-21

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0001

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Kinga Tułacz1 , Barbara Wierzbicka2 , Marta Berghausen-Mazur1

1 Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland/ Zakład Neonatologii, Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Department of Pediatrics, Division of Propaedeutic of Pediatrics and Rare Disorders, Medical University, Wroclaw, Poland.Faculty of Health Sciences, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland/ Zakład Propedeutyki i Chorób Rzadkich, Katedra Pediatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było określenie rodzaju obaw ciężarnych i kobiet w okresie połogu w czasie ogłoszonego stanu pandemii w kraju.

Materiał i metodyka. Badaniem objęto grupę 102 kobiet, wśród których znajdowało się 87 (85,3%) kobiet będących w okresie ciąży, a 15 (14,7%) połogu. Do badania wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa zawierający 18 pytań. Porównanie wartości zmiennych jakościowych w grupach wykonano za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera. Analizę statystyczną wykonano w programie R, wersja 4.0.2.

Wyniki. W badanej grupie największą obawą respondentek był poród bez osoby towarzyszącej. Częstą przyczyną obaw respondentek było również ograniczenie wizyt kontrolnych u lekarza lub położnej prowadzących ich ciążę. Istotną obawą okazała się również ograniczona aktywność fizyczna w czasie pandemii. Jedynie 11,8% respondentek nie odczuwała obaw w obecnej ciąży. Dodatkowo wśród przyczyn obaw respondentki wymieniały między innymi: obawa przed rozdzieleniem matki i dziecka po porodzie, konieczność sprawowania opieki nad starszym dzieckiem, brak wizyt u specjalistów, obawa przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2. Analiza statystyczna potwierdziła istotną zależność pomiędzy ilością posiadanych już dzieci, a obawami ciężarnych dotyczącymi zaradności w opiece nad sobą i dzieckiem w połogu po powrocie do domu.

Wnioski. Stan trwania pandemii jest dla kobiety ciężarnej istotnym czynnikiem stresowym. Znaczna grupa respondentek obawiała się pogorszenia opieki położniczej oraz zakażenia wirusem podczas pobytu w szpitalu. W związku z powyższym zadaniem personelu medycznego jest udzielanie wsparcia psychicznego, edukowanie pacjentek.

 

Słowa kluczowe: COVID-19, ciąża, obawy


Abstract

Aim. The purpose of the paper was to determine the type of concerns of pregnant women and women in childbed during the announced state of pandemic

in the country.

Material and methods. The study included a group of 102 women, including 87 (85.3%) pregnant women and 15 (14.7%) puerperal women. A self-written questionnaire containing 18 questions was used for the study. The comparison of the values of the qualitative variables in the groups was performed using the chi-square test or Fisher’s exact test. The statistical analysis was performed in the R program, version 4.0.22.

Results. In the study group, the respondents’ greatest fear was childbirth without an accompanying person. A frequent cause of concern among the respondents was the limitation of follow-up visits to the doctor or midwife providing prenatal care. Limited physical activity during the pandemic also turned out to be a significant concern. Only 11.8% of the respondents did not feel any fear in their current pregnancy. Additionally, among the reasons for their concerns, the respondents mentioned, among others: fear of separation of mother and child after delivery, the need to care for an older child, no visits to specialists, fear of infection with SARS CoV-2 virus. Statistical analysis confirmed a significant correlation between the number of children already owned and the concerns of pregnant women regarding being resourceful in caring for themselves and their child after returning home.

Conclusions. The duration of the pandemic is a significant stress factor for a pregnant woman. A significant group of female respondents was concerned about the deterioration of maternity care and infection with the virus during hospital stay. Therefore, the task of medical personnel is to provide mental support and educate patients.

 

Key words: COVID-19, pregnancy, concerns

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31