Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Validation of NANDA international nursing diagnoses at postoperative intensive care unit: quasi-experimental study

Walidacja diagnoz pielęgniarskich NANDA na pooperacyjnym oddziale intensywnej terapii: badanie quasi-eksperymentalne

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.20, Nr 1(74)/2021, 5-9

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2021-0006

© 2021 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Dagmar Serkova1 , Jana Mareckova2

1 Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic
2 Department of Anthropology and Health Sciences, Faculty of Education, Palacky University of Olomouc, Czech Republic

Streszczenie

Cel. 1. Realizacja powtarzalnej walidacji trzech diagnoz Międzynarodowego Towarzystwa Diagnoz Pielęgniarskich NANDA przed i po ich eksperymentalnym zaszeregowaniu do codziennej praktyki pielęgniarskiej w jednostce intensywnej terapii dla dorosłych, w szpitalu średniej wielkości. 2. Identyfikacja statystycznie istotnych różnic w treściach diagnostycznych (Diagnostic Content Validation – DCV) pomiędzy obydwoma walidacjami.
Materiał i metody. Do walidacji diagnoz NANDA wykorzystana została metodyka DCV modelu Fehringa. Do zespołu oceniających w pierwszym etapie włączono 33 specjalistów, w etapie drugim 31, w obydwu przypadkach chodziło o pielęgniarki z OIT. Eksperymentalne zastosowanie diagnoz pielęgniarskich w praktyce trwało przez 3 miesiące. Dane opracowywano z wykorzystaniem statystyki opisowej, testu Wilcoxona dla par obserwacji oraz t-test dla par obserwacji.
Wyniki. Całkowity wynik DCV diagnoz pierwszej walidacji: Zaburzenie wymiany gazów 00030 z DCV 0,67; Ryzyko syndromu immobilizacyjnego 00040 z DCV 0,69 oraz Ryzyko aspiracji 00039 z DCV 0,73. Wartości DCV po drugiej walidacji były odpowiednio równe 0,63; 0,64 i 0,78.
Wnioski. Diagnozy pielęgniarskie: Zaburzenia wymiany gazów 00030, Ryzyko syndromu immobilizacyjnego 00040 oraz Ryzyko aspiracji 00039 w przypadku diagnostyki pielęgniarskiej przytomnych dorosłych pacjentów w ramach pooperacyjnej jednostki intensywnej opieki medycznej szpitala średniej wielkości są ważne.

 

Słowa kluczowe: NANDA International, DCV model, walidacja, intensywna opieka, dorosły


Abstract

Aim. 1. Implement repeated validation of three NANDA International nursing diagnoses before and after their experimental classifi cation in daily nursing practice at an intensive care unit for adults, at a medium-sized hospital. 2. Identify statistically signifi cant differences in Diagnostic Content Validation (DCV) values between the two validations.
Material and methods. Fehring’s DCV model was used for validation of NANDA International diagnoses. The sample of assessors consisted of 33 experts in the first stage and of 31 experts in the second stage, the experts were in both cases ICU nurses. Nursing diagnoses were experimentally applied in practice for 3 months. The data were processed using descriptive statistics, Wilcoxon matched pairs test and paired t-test.
Results. Total DCV scores of diagnoses after the first validation: Impaired gas exchange 00030 with DCV 0.67; Risk for disuse syndrome 00040 with DCV 0.69 and Risk for aspiration 00039 with DCV 0.73. The DCV values after the second validation were as follows: 0.63; 0.64 and 0.78 respectively.
Conclusions. Nursing diagnoses: Impaired gas exchange 00030, Risk for disuse syndrome 00040 and Risk for aspiration 00039 are valid for nursing diagnostics of adult lucid postoperative intensive care unit patients at a medium-sized hospital.

 

Key words: NANDA International, DCV model, validation, intensive care, adult

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31