Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Suicide attempts at the age of 10-18 in Lublin

Próby samobójcze podejmowane w wieku 10-18 lat w Lublinie

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 266-273

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0023

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Małgorzata Pabiś , Kinga Augustowska-Kruszyńska

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie/Chair of Development in Nursing, Department of Basic Nursing and Medical Teaching, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland

Streszczenie

Wprowadzenie. Z roku na rok wzrasta liczba dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu podejmowanych prób samobójczych, których powodem jest stres, niska samoocena, brak akceptacji i przemoc rówieśnicza, oraz problemy rodzinne. Dodatkowo może występować zaburzony obraz postrzegania siebie czy depresję. Jest to zjawisko bardzo złożone, którego skala powinna skłaniać do podjęcia natychmiastowych wielowymiarowych działań.

Cel pracy. Analiza występowania prób samobójczych wśród nieletnich na przykładzie miasta Lublina.

Materiał i metoda. Dokonano analizy danych statystycznych uzyskanych z Komendy Głównej Policji i na podstawie Raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Dzieci się liczą 2017” oraz przegląd literatury przedmiotu za lata 2014-2018 opracowane za pomocą metody opisowej.

Wyniki. Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazuje ogromną skalę zjawiska. Zgodnie z jego danymi aż 72% dzieci w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim życiu co najmniej jednej formy krzywdzenia, 7% badanych podjęło próbę samobójczą, a 16% nastolatków okaleczało się. Statystyki prowadzone w Polsce w latach 2017-2018 zanotowały w 2017 roku 116, a w 2018 roku 97 zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Na województwo lubelskie przypadło 5 zgonów w 2017 roku i 9 w 2018 roku, co ukazuje 80% wzrost w ciągu 12 miesięcy. W grupie wiekowej 7-12 lat w 2017 roku zanotowano tylko jeden zamach samobójczy zakończony zgonem, w 2018 roku liczba wzrosła do 5 – żaden z nich nie dotyczył województwa lubelskiego.

Wnioski. Próby samobójcze zakończone zgonem w 2018 roku stanowiły 2,30% prób samobójczych podjętych w Lublinie, zaś w Polsce stanowiły 1,87%. Głównymi powodami prób samobójczych podejmowanych przez nieletnich są: brak akceptacji, niska samoocena oraz przemoc rówieśnicza zarówno fizyczna jak i psychiczna. Mass media mają wpływ na podejmowane samobójstwa przez nieletnich. Wiara w „kilka żyć” utrwalana poprzez gry komputerowe i filmy, może mieć wpływ na podejmowanie prób samobójczych.

 

Słowa kluczowe: próba samobójcza, nieletni, Lublin


Abstract

Introduction. The number of children and adolescents hospitalized due to suicide attempts caused by stress, low self-esteem, lack of acceptance and peer violence, as well as family problems, increases every year. In addition, there may occur disturbed self-perception or depression. This is a very complex phenomenon, the scale of which should induce immediate multidimensional activities. 
Aim. Analysis of the occurrence of suicide attempts among minors on the example of the city of Lublin. 

Material and methods. The statistical data obtained from the Polish Police Headquarter and from the report of the Foundation We Give Children Strength – “Children count 2017” was analyzed and a review of the literature on the subject for the years 2014-2018 developed using the descriptive method was made.
Results. The report of the Foundation We Give Children Strength shows a huge scale of the phenomenon. According to its data, as many as 72% of children aged 11-17 have experienced at least one form of abuse in their lives, 7% of respondents have attempted suicide, and 16% of teenagers have mutilated themselves. The statistics conducted in Poland in 2017-2018 recorded: in 2017 the number of 116, and in 2018 – 97 suicide attempts ended in death. There were 5 deaths in 2017 and 9 in 2018 in Lubelskie Voivodeship, what shows an increase by 80% in 12 months. In the 7-12 age group in 2017, only one suicide attempt ended up in death was reported, in 2018 the number increased to 5 – none of them concerned the Lublin Province.
Conclusions. Suicide attempts ending up in death in 2018 accounted for 2.30% of suicide attempts undertaken in Lublin, while in Poland they constituted 1.87%. The main reasons for suicide attempts among minors are: the lack of acceptance, low self-esteem and peer violence, both physical and mental. Mass media have an influence on juvenile suicides. Belief in “multiple lives” perpetuated by computer games and films can have an impact on suicide attempts.

 

Key words: suicide attempt, juvenile, Lublin

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31