Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Immigrants and tuberculosis in Europe – are we prepared for outbreak?

Imigranci i gruźlica w Europie – czy jesteśmy przygotowani na epidemię?

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 258-265

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0025

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Dorota Koper1, Małgorzata Pajączek2, Tomasz Kryczka1

1 Medical University of Warsaw, Department of Development of Nursing and Social & Medical Sciences, Warsaw/Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawa

2 National Health Fund Central Offi ce, Warsaw/Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala, Warszawa

Streszczenie

Wstęp. Międzynarodowe podróże i imigracja doprowadziły do wzrostu zachorowań na gruźlicę w krajach europejskich, głównie z powodu migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Cel. W tym artykule wskazujemy na dodatkową ścieżkę migracji – z Ukrainy – i zagrożenie gruźlicą związane z tą migracją oraz omawiamy nasze przygotowanie na wzrost zachorowań na tę chorobę.

Dyskusja. Szacuje się, że około 1,5-2,5 mln obywateli Ukrainy pracuje lub mieszka w Polsce lub UE. Wynika to z wdrożenia niektórych dyrektyw UE i przepisów polskiego prawa, które uprościły dostęp obywateli Ukrainy do europejskiego rynku pracy. Co istotne, Ukraina jest jednym z 18 krajów Obszaru Europejskiego WHO, w którym walka z gruźlicą ma najwyższy priorytet i jednym z 20 krajów na świecie o najwyższym wskaźniku występowania lekoopornej postaci gruźlicy. Co więcej, w krajach członkowskich UE nie ma jednolitego programu badań przesiewowych w kierunku gruźlicy u imigrantów. Z tego powodu, nie mamy żadnych wiarygodnych danych co do występowania gruźlicy w żadnej z grup narodowościowych imigrantów w Europie, wliczając obywateli Ukrainy.

Wnioski. Pielęgniarki od zawsze miały do czynienia z chorobami zakaźnymi, zawsze były i będą ostatnią linią obrony przed epidemią. Każdą epidemią, włączając gruźlicę. Być może, wobec braku zintegrowanej polityki przeciwgruźliczej w Europie, naszą jedyną przyszłością są doświadczenie, umiejętności i poświęcenie pielęgniarek.

 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, imigranci, akty prawne, gruźlica, obywatele Ukrainy


Abstract

Introduction. International travel and immigration have led to a rise in the incidence of tuberculosis in European countries, mainly due to migration from Africa and the Middle East.

Aim. In this article we point to an additional migration path - from Ukraine - and the threat of tuberculosis associated with this migration and we discuss our preparation for an increase in the incidence of this disease.

Discussion. It is estimated that about 1.5-2.5 million Ukrainians work or live in Poland or the EU. This results from the implementation of some EU directives and Polish law regulations, which simplified an access of the Ukrainian citizens to the European labor market. Importantly, Ukraine is one of the 18 high-priority countries to fight tuberculosis in the WHO European Region and among the top 20 highest drug-resistant tuberculosis burden countries in the world. More importantly, there is no unitary tuberculosis screening program for migrants in the EU member states. For this reason, we have no reliable data on tuberculosis burden in any nationality group of immigrants in Europe, including Ukrainians.

Conclusions. Nurses have always dealt with infectious diseases, they have always been and will be the last line of defense against the epidemic. Any epidemic, including tuberculosis. Perhaps, in the absence of an integrated tuberculosis policy in Europe, our only future are the experience, skills and dedication of nurses.

 

Key words: European Union; immigrants; law regulations; tuberculosis, Ukrainian citizens

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31