Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Knowledge and skills in chest auscultation among nurses

Wiedza i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej wśród pielęgniarek

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 251-257

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0020

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Klaudia Majder1, Paweł Więch2 , Agnieszka Wojniak1, Dariusz Bazaliński2

1 Student Scientific Club of Emergency Medicine, College of Medical Sciences, University of Rzeszów, Rzeszów
2 Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences, University of Rzeszów, Rzeszów

Streszczenie

Wprowadzenie. Wywiad oraz badanie fizykalne są podstawowymi elementami pozwalającymi pielęgniarkom ocenić stan zdrowia pacjentów. Umiejętność osłuchiwania klatki piersiowej w połączeniu z wiedzą anatomiczną i fizjologiczną daje szybką i niezawodną metodę rozróżniania i diagnozowania wielu chorób.

Cel. Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej wśród personelu pielęgniarskiego.

Materiał i metodyka. W oparciu o założone kryteria doboru losowego do badań zakwalifikowano 51 przedstawicieli zawodu (41 kobiet i 10 mężczyzn). Ocenie poddano poziom wiedzy oraz umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej oraz samodzielność podejmowania tej czynności w pracy zawodowej. Wykorzystano autorski test wiedzy, kwestionariusz ankiety oraz trenażer SimScope 360-3400. Wartości p<0.05 uznano za statystycznie istotne.

Wyniki. 10% badanych wykazało brak umiejętności osłuchiwania klatki piersiowej, mimo, że u żadnego z badanych nie stwierdzono braku wiedzy w tym zakresie (p<0.001). Wraz z wyższym poziomem wiedzy poziom umiejętności badanych ulegał wzrostowi, a niższy poziom wiedzy warunkował niższy poziom umiejętności (p=0.049). W opinii badanych osłuchiwanie płuc i serca są czynnościami wykonywanymi wyłącznie przez lekarza.

Wnioski. Pomimo umiarkowanego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu osłuchiwania klatki piersiowej, personel pielęgniarski nie wykorzystuje technik badania fizykalnego w pracy zawodowej.

 

Słowa kluczowe: osłuchiwanie, osłuchiwanie klatki piersiowej, badanie fizykalne, pielęgniarki


Abstract

Introduction. Medical history and physical examination are basic elements allowing nurses to assess patients’ health. The ability to auscultate the chest in combination with anatomical and physiological knowledge constitute a quick and reliable method of differentiation and diagnosis of many diseases.

Aim. The aim of the study was to assess knowledge and skills in the field of chest auscultation among nursing staff.

Material and method. A prospective, pilot observational study was conducted on a group of 51 nurses. The level of knowledge and skills in the field of chest auscultation and independence in undertaking this activity in professional work were assessed. The knowledge test developed by the author, survey questionnaire and SimScope 360-3400 trainer were used. P<0.05 value was considered statistically significant.

Results. Lack of chest auscultation skills was observed in 10% of the respondents, although none of them revealed lack of knowledge in this respect (p<0.001). Higher level of knowledge correlated with higher level of skills of the respondents, while a lower level of knowledge conditioned a lower level of skills (p=0.049). In the respondents’ opinion, auscultation of the lungs and heart are activities performed only by a doctor.

Conclusions. Despite a moderate level of knowledge and skills in the field of chest auscultation, nursing staff do not use physical examination techniques in their daily work.

 

Key words: auscultation, chest auscultation, physical examination, nurses

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31