Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Quality of life in patients with COPD, depending on the presence of comorbidities

Jakość życia chorych z POChP w zależności od obecności chorób towarzyszących

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 244-250

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0031

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Ewelina Dziedzic1, Bożena Zboina1, Krzysztof Cudzik1, Renata Stępień2

1 University of Business and Enterprise in Ostrowiec Świętokrzyski/Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2 Jan Kochanowski University in Kielce/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie

Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest trzecią przyczyną zgonów na świecie wśród chorób przewlekłych. W artykule omówiono związek między jakością życia chorych z POChP, a obecnością chorób towarzyszących głównie nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hiperlipidemią. Badanie obejmuje subiektywną i holistyczną ocenę stanu zdrowia, co pozwala na dostrzeżenie wszelkich zaburzeń oraz deficytów w funkcjonowaniu chorych z tą jednostką chorobową.

Cel pracy. Celem badań było określenie jakości życia chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w zależności od obecności chorób towarzyszących.

Materiał i metodyka. Grupę badaną stanowiło 319 pacjentów Poradni Chorób Płuc z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę analizy dokumentacji medycznej. Narzędziem badawczym oceniającym jakość życia pacjentów był kwestionariusz SGRQ (Saint George Hospital Questionaire).

Wyniki. Respondenci, którzy przebyli zawał serca cechowali się nieco niższą jakością życia w domenie „Wpływ na życie” (p=0,047). Zauważono, że chorzy z nadciśnieniem tętniczym mają niższą jakość życia w domenie „Aktywność” (p<0,05) i „Wpływ na życie” (p<0,001). Natomiast z hiperlipidemią niższa jakość życia zauważalna była w subskali „Objawy” (p<0,001) oraz „Wpływ na życie” (p=0,002).

Wnioski. Zaostrzenie objawów w przebiegu POChP, przebyty zawał serca, nadciśnienie tętnicze oraz hiperlipidemia, istotnie różnicują jakość życia chorych na POChP. Profilaktyka tych chorób cywilizacyjnych może zapobiec pogorszeniu się jakości życia chorych.

 

Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby towarzyszące, jakość życia


Abstract

Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the third leading cause of death in the world among chronic diseases. The article discusses the relationship between the quality of life of patients with COPD and the presence of diseases associated mainly with hypertension, diabetes and hyperlipidemia. The examination includes subjective and holistic assessment of the patient’s health condition, which allows to notice any disorders and deficits in the functioning of patients with this disease.

Aim. The aim of the study was to determine the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease depending on the comorbidities.

Material and methods. The study included 319 COPD patients treated in the Lung Diseases Clinic with chronic obstructive pulmonary disease. The study was conducted using a diagnostic survey method and analyzing medical records. The research tool assessing patients quality of life was the SGRQ questionnaire (Saint George Hospital Questionaire).

Results. Respondents who had a myocardial infarction had a slightly lower quality of life in the “Impact on life subscale” (p=0.047). It was noted that patients with hypertension had a lower quality of life in the domain of “Activity” (p<0.05) and “Impact on life” (p<0.001). However, with hyperlipidemia, a lower quality of life was noticeable in the “Symptoms” (p<0.001) and “Impact on life” subscale (p=0.002).

Conclusions. Exacerbation of symptoms in the course of chronic obstructive pulmonary disease, a history of myocardial infarction, hypertension and hyperlipidemia are significantly related to the decreased quality of life of patients. Prevention of these civilization diseases can prevent deterioration of the quality of life of patients.

 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, associated diseases, quality of life

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31