Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

ICNP? – why not? Nurse‘s opinions on the implementation of ICNP? vocabulary for clinical practice

ICNP?- dlaczego nie? Opinie pielęgniarek na temat implementacji słownika ICNP? do praktyki klinicznej

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 236-243

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0034

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Katarzyna Pietrzak, Hanna Grabowska

Laboratory of Basic Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Wprowadzenie. Najważniejszym zastosowaniem informatyki w pielęgniarstwie jest stworzenie tzw. elektronicznego rekordu pacjenta. Wprowadzenie w tym celu słownika ICNP® ma za zadanie zagwarantować ciągłość i wysoką jakość opieki opartej na dowodach naukowych.

Cel pracy. Pozyskanie informacji dotyczących opinii pielęgniarek na temat implementacji słownika ICNP® do praktyki klinicznej.

Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2018 i 2019 roku w grupie 104 pielęgniarek Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowania.

Wyniki. Przed udziałem w badaniu informacje o ICNP® posiadało 77,9% respondentów. Błędnej odpowiedzi na pytanie o istotę ICNP® najczęściej udzielali badani powyżej 45 roku życia. Gotowość do stosowania ICNP® zadeklarowało 25% badanych. Zdecydowana większość uważała, że łatwiej jest prowadzić dokumentację opieki w sposób tradycyjny, niż z zastosowaniem ICNP®. Badani z wykształceniem wyższym magisterskim przejawiali wyższy poziom akceptacji implementacji słownika ICNP® do praktyki klinicznej niż respondenci z wykształceniem średnim i wyższym licencjackim.

Wnioski. Personel pielęgniarski powyżej 45 roku życia prezentował niższy poziom wiedzy o ICNP® w porównaniu do pozostałych respondentów. Przyczynami przeświadczenia o trudnościach w stosowaniu ICNP® były m.in. niedostateczna obsada pielęgniarska oraz brak sprzętu mobilnego tj. tablet, laptop na oddziałach. Niezbędne jest więc wprowadzenie programu szkoleń w zakresie terminologii pielęgniarskiej, wyposażenie oddziałów w niezbędny sprzęt oraz przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia.

 

Słowa kluczowe: klasyfikacja, ICNP®, pielęgniarska dokumentacja elektroniczna


Abstract

Introduction. The most important application of information technology in nursing is generating and maintaining patient’s electronic records. Implementing ICNP® to this can guarantee the continuity and high quality of evidence-based care.

Aim. Obtaining information on nurses’ opinions on the implementation of ICNP® in clinical practice.

Material and methods. The study was conducted in late 2018 and early 2019 in a group of 104 nurses of the University Clinical Centre in Gdańsk. It involved conducting a diagnostic survey.

Results. Prior to the survey, 77.9% of the respondents were aware of ICNP®. The respondents who did not provide the correct answer to question about the essence of the ICNP® were mostly over 45 years of age. When it comes to 25% of subjects, they declared they were willing to use ICNP®. The vast majority considered it more convenient to maintain care records in the traditional way than with the use of ICNP®. The respondents with a master’s degree showed a higher level of acceptance for the implementation of the ICNP® to clinical practice than respondents with secondary and tertiary education.

Conclusions. The nursing staff over 45 years old presented a lower level of knowledge related to the ICNP® as compared to other respondents. The reasons behind the conviction that applying ICNP® would be difficult included understaffing and lack of mobile devices such as tablets or laptops in hospital wards. It is, therefore, necessary to launch a nursing terminology training programme, equip branches with the necessary devices and comply with minimum employment standards.

 

Key words: classification, ICNP®, nursing electronic records

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31