Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The scope of expected nursing advice in primary health care from the patients’ perspective: a qualitative study

Zakres oczekiwanych porad pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej z perspektywy pacjentów: badania jakościowe

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 228-235

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0026

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Ewa Taranta1 , Ludmiła Marcinowicz2 , Sławomir Terlikowski2

1 Przychodnia Rodzinna „Fidos” B. Saczko i Wspólnicy sp.j. Białystok, ul. Siewna 2, doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-295 Białystok, ul. Szpitalna 37

Streszczenie

Wprowadzenie. Uprawnienie pielęgniarek do wypisywania recept i udzielania porad pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej może mieć wpływ na poprawę jakości tych świadczeń. W procesie zapewnienia jakości opieki zdrowotnej pożądanym elementem jej oceny jest perspektywa pacjenta z uwzględnieniem jego oczekiwań.

Cel pracy. Ustalenie zakresu oczekiwanych porad pielęgniarskich oraz poznanie opinii pacjentów dotyczących wypisywania recept przez pielęgniarki rodzinne.

Materiał i metodyka. Przeprowadzono badania jakościowe z wykorzystaniem półstrukturyzowanego wywiadu z 37 pacjentami, podopiecznymi ośmiu poradni podstawowej opieki zdrowotnej z województwa podlaskiego.

Wyniki. Zakres porad oczekiwanych od pielęgniarki rodzinnej dotyczy: postępowania w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego, stylu życia i profilaktyki, zakresu opieki pielęgniarki rodzinnej i działania systemu ochrony zdrowia. Wypisywanie recept przez pielęgniarki rodzinne może usprawnić funkcjonowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

Wnioski. Postrzegane przez pacjentów porady pielęgniarskie są zgodne z kompetencjami pielęgniarki rodzinnej. Opinie na temat uprawnień pielęgniarki rodzinnej do wypisywania recept i samodzielnego ordynowania leków są zróżnicowane.

 

Słowa kluczowe: porada, pielęgniarka rodzinna, badania jakościowe


Abstract

Introduction. Nurses’ entitlement to write prescriptions and to provide nursing advice in primary health care can improve the quality of these services. In the process of ensuring the quality of healthcare, the desirable element of its assessment is the patient’s perspective, taking into account his expectations.

Aim. Determining the scope of expected nursing advice and learning the opinions of patients regarding the writing of prescriptions by family nurses.

Material and methods. A qualitative study was conducted using a semi-structured interview with 37 patients under the care of eight primary health care outpatient clinics from the Podlaskie Voivodeship.

Results. The scope of advice expected from a family nurse concerns: dealing with a health problem, lifestyle and prevention, the scope of family nurse care and the operation of the healthcare system. Writing prescriptions by family nurses can improve the functioning of primary health care.

Conclusions. Nursing advice perceived by patients is in line with the competences of the family nurse. Opinions on the entitlement of the family nurse to write prescriptions and prescribing medicines vary.

 

Key words: advice, family nurse, qualitative study

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31