Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

The scope of ICNP® implementation in the process of educating nursing students at the universities in the Pomeranian Voivodeship

Zakres implementacji ICNP® w procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa w uczelniach województwa pomorskiego

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 4(73)/2020, 209-215

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0024

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Małgorzata Warska, Hanna Grabowska

Medical University of Gdańsk, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Institiute of Nursing and Obstetrics, Laboratory of Theory and Basics of Nursing/Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Streszczenie

Cel. Określenie zakresu implementacji słownika ICNPR w procesie kształcenia studentów pielęgniarstwa w uczelniach województwa pomorskiego.

Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na przełomie 2018 i 2019 roku wśród 110 studentów studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w trzech pomorskich uczelniach. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety w formule online. W analizie statystycznej posłużono się pakietem statystycznym IBM SPSS 23. Za poziom istotności przyjęto p ≤ 0,05.

Wyniki. Na studiach I stopnia studenci najczęściej wykorzystywali słownik ICNPR (n=103; 93,6%). Ponad połowa korzystała również z klasyfikacji północnoamerykańskiej NANDA (n=58; 52,7%). ICNPR jest najczęściej wykorzystywane na podstawach pielęgniarstwa (n=105; 95,5%). Na studiach II stopnia studenci głownie stosowali ICNPR (n=49; 44,5%) oraz NANDA (n=23; 20,9%), jednak 13,6% (n=15) respondentów nie wykorzystywało żadnego słownika pielęgniarskiego w czasie realizacji zajęć. Studenci wykorzystywali terminologię referencyjną ICNPR także w pracach samokształceniowych (n=52; 47,3%) oraz pracach dyplomowych (n=20; 18,2%).

Wnioski. Najczęściej wykorzystywaną klasyfikacją w toku kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach województwa pomorskiego jest słownik ICNPR.

 

Słowa kluczowe: klasyfikacja, ICNP®, proces kształcenia, student pielęgniarstwa


Abstract

Aim. Identifying the scope of implementation of the ICNPR dictionary in the process of educating nursing students at the universities of the Pomeranian Voivodeship.

Material and methods. The research was carried out at the turn of 2018 and 2019 among 110 fi rst- and second-cycle students of nursing at three Pomeranian universities. The diagnostic survey method and the survey technique were used. The tool was an original on-line questionnaire. The statistical analysis used IBM SPSS 23 statistical package; p ≤ 0.05 was adopted as the materiality level.

Results. During the first-cycle studies, the students the most often used the ICNPR Classification (n=103; 93.6%). More than a half of them also used the classification of NANDA (n=58; 52.7%). ICNPR is the most often used on the basics of nursing (n=105; 95.5%). Regarding the second-cycle studies, students mainly applied the ICNPR (n=49; 44.5%) and NANDA (n=23; 20.9%) classifi cations, however, 13.6% (n=15) of the respondents did not use any nursing dictionary during the classes. Students also used ICNPR reference terminology in self-study papers (n=52; 47.3%) and diploma theses (n=20; 18.2%).

Conclusions. The most frequently used classifi cation in the first- and second-cycle studies at the universities of the Pomeranian Voivodeship is the ICNPR dictionary.

 

Key words: classification, ICNP®, educational process, nursing student

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31