Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Practical Guidelines for Nursing and Midwifery Diabetes Care 2020. A position of the Polish Federation for Education in Diabetology

Praktyczne zalecenia w pielęgniarskiej i położniczej opiece diabetologicznej – 2020. Stanowisko Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 184-207

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0022

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Alicja Szewczyk1,2 , Natasza Tobiasz-Kałkun2,3 , Anna Stefanowicz-Bielska2,4,5,
Ewa Kobos2,6, Mirosława Młynarczuk2,7, Justyna Kapuściok2,8, Jolanta Michałowska2,9

1 The Children’s Memorial Health Institute, Department of Endocrinology and Diabetology; Diabetes Clinic, Warsaw/Klinika Endokrynologii i Diabetologii; Poradnia Diabetologiczna Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 Polish Federation for Education in Diabetology/Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
3 Department of Nursing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn/Katedra Pielęgniarstwa, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
4 Laboratory of Pediatric Nursing, Department of Internal and Pediatric Nursing, Institute of Nursing and Midwifery Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
5 Department of Pediatric Diabetology, Department of Paediatrics, Diabetology and Endocrinology, University Clinical Center in Gdansk – Hospital of the Medical University of Gdansk/Oddział Diabetologii Dziecięcej, Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
6 Department of Development of Nursing, Social and Medical Sciences, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw/Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
7 Diabetes and Internal Medicine Department, University Clinical Center, Central Teaching Hospital, Medical University of Warsaw/Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
8 The Complex of Post-Secondary Medical and Social Schools in Bytom; Individual Nursing Practice/Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu; Indywidualna Praktyka Pielęgniarska
9 1st Department of Internal Diseases with the Department of Diabetology and Metabolic Disorders and the Department of Endocrinological  Diagnostics of Bielanski Hospital Warsaw/I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych i z Pododdziałem Diagnostyki Endokrynologicznej Szpital Bielański w Warszawie

Streszczenie

Wprowadzenie. Historia zaleceń Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii (PFED) sięga roku 2006, kiedy to po raz pierwszy opracowano wytyczne dla pielęgniarek/położnych pracujących z chorymi na cukrzycę. Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych wymaga jednak bardziej zdecydowanych, niż dotychczas działań zmierzających do przejścia od praktyki opartej wyłącznie na doświadczeniu do praktyki opartej na dowodach naukowych.
Cel pracy. Celem pracy było przygotowanie zestawu procedur opisujących sposób postępowania pielęgniarskiego w opiece diabetologicznej z uwzględnieniem aktualnie dostępnych dowodów naukowych oraz klinicznego doświadczenia specjalistów zaangażowanych w opiekę nad osobą z cukrzycą.
Materiał i metoda. Dokonano przeglądu piśmiennictwa w wybranych obszarach praktyki pielęgniarki diabetologicznej. Priorytetem przy tworzeniu materiału było wykorzystanie danych kolejno z: randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych i ich metaanaliz, badań obserwacyjnych a także innych badań o odpowiednim statusie naukowym.
Wyniki. W efekcie pracy zespołowej uzyskano 11 procedur opisujących wybrane aspekty postępowania pielęgniarskiego, w opiece nad osobą z cukrzycą. W każdej z procedur wyszczególniono kluczowe dla opieki rekomendacje i usystematyzowano je zgodnie z przyjętym poziomem dowodów naukowych.

Wnioski. Praktyczne zalecenia w pielęgniarskiej i położniczej opiece diabetologicznej na rok 2020 rok są efektem ewaluacji dotychczas prezentowanych wersji i stanowią znacznie rozszerzony, kompleksowy, oparty na dowodach naukowych zestaw praktyk. Niewątpliwie atutem jest interdyscyplinarność zaleceń wyrażająca się między innymi w tym, iż ostateczna wersja została zaopiniowana przez konsultantów w wielu dziedzinach pielęgniarstwa oraz przez konsultanta w dziedzinie diabetologii i prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego będących przedstawicielami środowiska lekarskiego. Ważnym elementem w formułowaniu aktualnych zaleceń było wykorzystanie doświadczeń autorów zdobyte podczas prac przy międzynarodowych rekomendacjach (New Insulin Delivery Recommendations).

 

Słowa kluczowe: zalecenia, procedury, pielęgniarka, położna, cukrzyca


Abstract

Introduction. The history of recommendations by the Polish Federation for Education in Diabetology dates back to 2006, when guidelines for nurses/midwifes working with diabetic patients were first drawn up. However, the development of nurses and midwifes? competences requires stronger actions that foster a transition from experience-based towards evidence-based practice.
Aim. The aim of this publication is to present a set of procedures describing nursing interventions in diabetes care, including currently available scientific evidence and clinical experience of specialists involved in the care of diabetic patients.
Material and methods. The study involved a literature review of selected areas of nursing practice in diabetes care. When compiling the material, the priority was to use data from (in order of significance): randomized controlled clinical trials and their meta-analyses, observational studies and other studies with an adequate scientific status.
Results. This joint study yielded 11 procedures describing selected aspects of nursing interventions in diabetic patients. Each of the procedures details key recommendations on diabetes care, arranged in accordance of the significance ascribed to the scientific evidence analyzed.
Conclusions. The 2020 PFED guidelines on nursing and midwifery diabetes care are the effect of the evaluation of the previous versions and comprise a considerably more extensive, comprehensive and evidence-based set of practices. The major asset of these guidelines is their interdisciplinarity, reflected in the fact that the final version of the publication was approved by consultants in numerous nursing fields, a consultant in diabetology, and the President of the Polish Federation for Education in Diabetology, who all represent the medical community. The authors experience gained during work on international recommendations (New Insulin Delivery Recommendations) played an important role when formulating the present guidelines.

 

Key words: guidelines, procedures, nurse, midwife, diabetes

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31