Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Nursing care of a child with type 1 diabetes mellitus - a nursing process using the International Classification of Nursing Practice ICNP®

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z cukrzycą typu 1 – proces pielęgnowania z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 175-183

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0029

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Julita Ronkowska1,2 , Anna Stefanowicz-Bielska3,4​

1 student of a Bachelor’s degree in Nursing program, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/studentka Studiów Licencjackich, kierunek Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 student Science Club of Pediatric Nursing, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
3 Laboratory of Pediatric Nursing, Department of Internal and Pediatric Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
4 Polish Federation for Education in Diabetology/Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Streszczenie

Wprowadzenie. Cukrzyca typu 1 jest najczęstszą, przewlekłą chorobą wieku dziecięcego.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie procesu pielęgnowania dziecka z DMT1 i jego rodziny z zastosowaniem terminologii z ICNP®.
Materiał i metody. W pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku oraz analizą piśmiennictwa. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2019 roku. Na przeprowadzenie badania uzyskano pisemną zgodę Matki dziecka. Wyniki i podsumowanie. Właściwa opieka pielęgniarska, intensywna edukacja diabetologiczna oraz optymalne leczenie jest niezbędne, aby zapewnić najlepszą jakość życia minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia ostrych zaburzeń metabolicznych i przewlekłych powikłań. Stosowanie terminologii z ICNP® umożliwia stworzenie szczegółowego i holistycznego procesu pielęgnowania nad dzieckiem z DMT1 i jego rodziną. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano diagnozy pielęgniarskie: duszność, nudności, hiperglikemia, hipoglikemia, brak wiedzy o chorobie, brak wiedzy o reżimie leczenia, brak wiedzy o reżimie diety, nadwaga, niepokój, zaburzona socjalizacja, ryzyko zaburzenia zdolności do sprawowania opieki rodzicielskiej. Podjęte interwencje pielęgniarskie pomogą osiągnąć odpowiedni poziom życia oraz obniżą ryzyko wystąpienia ostrych zaburzeń metabolicznych oraz przewlekłych powikłań cukrzycy.

 

Słowa kluczowe: dziecko, proces pielęgnowania, cukrzyca, Międzynarodowa Klasyfi kacja Praktyki Pielęgniarskiej


Abstract

Introduction. Type 1 diabetes is the most common chronic childhood disease.
Aim. The aim of the study is to present the process of nursing a child with DMT1 and its family using the terminology from ICNP®.
Material and methods. The study is based on a case report and a literature review. The study was conducted in December 2019. A written consent of the child’s mother was obtained for the study.
Results and conclusions. Proper nursing care, intensive diabetes education and optimal treatment are essential to ensure the best quality of life while minimizing the risk of acute metabolic disorders and chronic complications. Using ICNP® terminology enables the creation of a detailed and holistic nursing process for a child with DMT1 and its family. Based on the information obtained, nursing diagnoses were formulated: dyspnea, nausea, hyperglycaemia, hypoglycaemia, lack of knowledge of illness, lack of knowledge of treatment regime, lack of knowledge of diet regime, overweight, anxiety, impaired socialization, risk of impaired parenting. The nursing interventions will help to achieve an appropriate standard of living as well as reduce the risk of acute metabolic disorders and chronic diabetes complications.

 

Key words: child, nursing process, diabetes, International Classifi cation of Nursing Practice

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31