Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Selected aspects of child nutrition and the risk of obesity

Wybrane aspekty żywienia dzieci i ich znaczenie w etiologii otyłości

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 163-170

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0027

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Katarzyna Anna Majewska1 , Magdalena Kobylińska1 , Agata Krasińska2 ,
Paulina Wais2 , Andrzej Kędzia1

1 Department of Clinical Auxology and Paediatric Nursing, Poznan University of Medical Sciences/Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Department of Clinical Auxology and Paediatrics Nursing, Division of Diabetology and Obesity of the Developmental Age,Poznan University of Medical Sciences/Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie

Wprowadzenie. Pokarm jest podstawowym źródłem energii dla człowieka. Odpowiednio dobrany do wieku i potrzeb organizmu, zbilansowany sposób żywienia jest warunkiem dla prawidłowego wzrostu i rozwoju w dzieciństwie. Celem pracy jest przegląd aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wpływu modelu żywienia, składu diety oraz aspektów behawioralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu na występowanie otyłości u dzieci i młodzieży.
Podsumowanie. Zbyt duży ładunek energetyczny zawarty w pokarmie, zaburzając równowagę ustrojową pomiędzy podażą, a wydatkowaniem energii, jest częstą przyczyną występowania dziecięcej otyłości. Na tempo przyrostu masy ciała u dzieci wpływają również inne czynniki, takie jak sposób karmienia w okresie niemowlęcym, nawyki żywieniowe we wczesnych latach życia oraz szereg aspektów behawioralnych związanych z przyjmowaniem pokarmu. Preferencje smakowe i nawyki żywieniowe kształtują się u dziecka już od pierwszych lat życia i często są kontynuowane w życiu dorosłym, zatem koniecznym elementem profi laktyki otyłości musi być szeroka wczesna edukacja obejmująca rodziców, opiekunów i same dzieci.

 

Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, żywienie


Abstract

Introduction. Food is the basic source of energy for humans. Properly matched for the age and needs of the body, a balanced diet is a condition for proper growth and development during childhood. The aim of the study is to review the current state of knowledge regarding the impact of the nutrition model, diet composition and behavioral aspects related to food intake on the occurrence of obesity in children and adolescents.
Conclusions. Too much energy charge in food, disturbing the balance between energy supply and expenditure, is a common cause of childhood obesity. The rate of weight gain in children is also aff ected by other factors, such as the model of feeding during infancy, eating habits in the early years of life, and a number of behavioral aspects related to food intake. Taste preferences and eating habits are formed in a child from the fi rst years of life and are often continued during adulthood, therefore, an essential element of obesity prevention must cover the extensive early education involving parents, caregivers and the children themselves.

 

Key words: obesity, children, nutrition

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31