Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Advanced nurses’ practices related to pharmaceutical care in the Czech Republic

Zaawansowana praktyka pielęgniarska związana z opieką farmaceutyczną w Czechach

Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 155-162

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0021 

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Jana Heczková , Tinne Dilles2 

1 Institute of Nursing Theory and Practice, First Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic
2 Faculty of Medicine and Health Sciences, Nursing and Midwifery, University of Antwerp, Belgium

Streszczenie

Wstęp. Używanie produktów farmaceutycznych jest bardzo złożoną częścią opieki zdrowotnej, w zakresie której współpracują różni pracownicy służby zdrowia. Niestety, nie wszystkie grupy zawodowe wydają się mieć całkowicie jasną rolę pomimo wielu regulacji. Istnieją dowody na to, że rola pielęgniarek jest dużo szersza niż zakładano i niż wyszczególniono w przepisach.
Cel. Celem było zbadanie punktu widzenia pielęgniarek, lekarzy i farmaceutów odnośnie praktyki pielęgniarskiej związanej z opieką farmaceutyczną (OF) w Czechach.
Metody. Przekrojowe badanie ankietowe zostało przeprowadzone metodą elektroniczną. Wykwalifi kowane pielęgniarki (629), lekarze (69) i farmaceuci (39) zostali zapytani o to jak postrzegają zaangażowanie pielęgniarek w różnego rodzaju zaawansowane czynności związane z OF.
Wyniki. Udział w zaawansowanych czynnościach związanych z OF w czasie ostatniego miesiąca był wysoki (udzielanie informacji i edukowanie pacjentów 80%; monitorowanie przestrzegania dyscypliny przyjmowania leków 72%; monitorowanie działania leków 56% i uczestnictwo w przepisywaniu leków 19%). Pielęgniarki w największym stopniu były w stanie dostrzec badane aspekty OF będące częścią ich obowiązków w porównaniu z punktem widzenia lekarzy i farmaceutów. Jednak znaczna część uczestników badania uznawała za pozytywny wpływ zaangażowania pielegniarek w czynności związane z OF. Z drugiej strony, współpraca międzybranżowa pozostaje niezadawalająca a komunikacja w obrębie zespołu różnych pracowników służby zdrowia została oceniona jako bardzo słaba. 
Wnioski. Istnieje potrzeba zwiększania zaangażowania pielęgniarek w OF. Optymalizacja formalnych kompetencji pielęgniarek, przypominanie wachlarza umiejętności pracy w różnych miejscach oraz przegląd programów nauczania pielęgniarek, jak również poprawa współpracy międzybranżowej, mogą pozytywnie wpłynąć na wyniki pacjentów.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie leczeniem farmakologicznym, systemy leków, jakość opieki zdrowotnej


Abstract

Introduction. The use of pharmaceutical products is a very complex part of healthcare, where a variety of healthcare professionals collaborate. Unfortunately, the role of all professional groups does not seem to be entirely clear despite of the high regulation. Evidence suggests that the role of nurses can be much wider than expected and specifi ed by the related policies.
Aim. The aim of the study was to explore nurses’, physicians’ and pharmacists’ perspectives of nurses’ practices related to pharmaceutical care (PC) in the Czech Republic.
Methods. A cross-sectional online survey was conducted. Qualifi ed nurses (629), physicians (69) and pharmacists (39) were questioned about their views on the nurses’ involvement in various advanced activities related to PC.
Results. Participation on the advanced activities related to PC during the last month was high (providing information and patient education 80%; monitoring medication adherence 72%; monitoring medication eff ects 56% and participation on prescribing medication 19%). Nurses were most likely to see the investigated PC aspects as part of their nursing tasks when compared to the physicians’ or pharmacists’ point of view. However, a substantial part of participants believed in the positive impact of nurses’ involvement in activities related to PC. On the other side, interprofessional collaboration remains unsatisfactory and communication within an interprofessional team was rated as being very poor.
Conclusions. The need to increase the nurses’ involvement in PC exists. Optimising formal nurses’ competencies, revising the skills mix in diff erent types of workplaces and revising the nursing curricula, as well as improving the interprofessional collaboration, could result in a positive eff ect on patient outcomes.

 

Key words: Medication Therapy Management, Medication Systems, Quality of Health Care

 

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31