Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo XXI wieku

Adherence to dietary recommendations by children and adolescents during steroid therapy in acute lymphoblastic leukemia

Przestrzeganie zaleceń dietetycznych przez dzieci i młodzież podczas sterydoterapii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

/issues/volume19/no72/Pielęgniarstwo XXI wieku Vol.19, No 3(72)/2020, 146-154

Digital object identifier - Wikipedia 10.2478/pielxxiw-2020-0028

© 2020 Uniwersytet Medyczny w Lublinie. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)


Marta Hadaś1,2 , Anna Stefanowicz-Bielska3,4

1 Clinic of Paediatrics, Haematology and Oncology, The University Clinical Centre in Gdansk/Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
2 student of Supplementary Master of Science in Nursing program, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine,
Medical University of Gdansk/studentka Magisterskich Studiów Uzupełniających, kierunek Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
3 Laboratory of Pediatric Nursing, Department of Internal and Pediatric Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk/Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
4 Polish Federation for Education in Diabetology/Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Streszczenie

Cel. Ocena przestrzegania zaleceń dietetycznych przez dzieci i młodzież podczas sterydoterapii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL).
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród rodziców dzieci z ALL w wieku od 1 do 17 lat leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką ankietowania. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji.
Wyniki. W badaniu uczestniczyło 16 rodziców (44,4%) dzieci płci żeńskiej i 20 rodziców (55,6%) dzieci płci męskiej. U większości dzieci stwierdzono prawidłową masę ciała 22/36 dzieci. U 15/36 dzieci występowało nadciśnienie tętnicze 1. stopnia, zaś u 6/36 stwierdzono nadciśnienie tętnicze 2. stopnia. U 31/36 dzieci poziom glikemii wynosił 70-180 mg%. 22/36 badanych dzieci stosowało dietę o niskim indeksie glikemicznym. Aż 29/36 rodziców dzieci i młodzieży z ALL przestrzegało diety zaleconej przez lekarza.
Wnioski. 1) Większość dzieci z ALL podczas sterydoterapii ma prawidłową masę ciała. 2) Dzieci z ALL podczas sterydoterapii są obciążone nadciśnieniem tętniczym. 3)Większość rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z ALL stosowała się do zaleceń dietetycznych podczas sterydoterapii.


Słowa kluczowe: dieta, sterydy, ostra białaczka limfoblastyczna, dziecko


Abstract

Aim. Assessment of adherence to dietary recommendations by children and adolescents during steroid therapy in the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL).
Material and methods. The study was conducted among parents of children with ALL, aged from 1 to 17 years, treated at the Department of Paediatrics, Hematology and Oncology of the University Clinical Centre in Gdańsk. The paper uses the method of a diagnostic survey, the questionnaire technique. The research tool was an anonymous self-constructed questionnaire.
Results. The study included 16 parents (44.4%) of female children and 20 parents (55.6%) of male children. Normal body weight was found in most of the children (22/36 children). Grade 1 hypertension was found in 15/36 children and grade 2 hypertension in 6/36.
In 31/36 children, the blood glucose level was 70-180 mg%. The number of 22/36 examined children used a diet with a low glycemic index. As many as 29/36 parents of children and adolescents with ALL followed the diet recommended by a doctor.
Conclusions. 1) Most children with ALL have normal body weight during steroid therapy. 2) Children with ALL are subject to arterial hypertension during steroid therapy. 3) Most parents or legal guardians of children and adolescents with ALL adhered to dietary recommendations during steroid therapy.

 

Key words: diet, steroids, acute lymphoblastic leukemia, child

Kalendarium

Sierpień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31